การศึกษาด้วยตนเอง วางแผนการศึกษา 

   - สำรวจเวลาว่างจากภารกิจประจำวัน เพื่อใช้เป็นเวลาในการศึกษา  วันละ
1-2 ชั่วโมงต่อ 1 ชุดวิชา
   - จัดตารางเวลาเรียน โดยนำเวลาที่สำรวจได้มาจัด โดยแบ่งเวลาศึกษาชุดวิชา
ประมาณ 12 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

 ศึกษาด้วยตนเองจากสื่อหลัก

   - อ่านเอกสารการสอน เพื่อทำความเข้าใจเนื้อหาชุดวิชา และศึกษาเพิ่มเติมจาก
VCD , DVD , และ MP3 ประจำชุดวิชา
   - ทำแบบฝึกปฏิบัติควบคู่กับการอ่านเอกสารการสอนชุดวิชา

 ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากสื่อเสริม

   - เข้ารับการสอนเสริมพร้อมกับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีจากอาจารย์สอนเสริม
ของมหาวิทยาลัย เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในเนื้อหาที่สำคัญและยากต่อการทำ
ความเข้าใจด้วยตนเองในวันเสาร์-อาทิตย์ ณ ศูนย์บริการการศึกษาจังหวัด
(โรงเรียนประจำจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ) หรือศูนย์วิทยพัฒนามสธ.
   - ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงประกอบชุดวิชา ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง
ประเทศไทยเครือข่าย2 เพื่อการศึกษา
   - ชมรายการวิทยุโทรทัศน์ประจำชุดวิชา ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
สทท. กรมประชาสัมพันธ์
   - ศึกษา VCD DVD และ MP3 ประจำชุดวิชา
   - ศึกษาชุดการสอนด้วยคอมพิวเตอร์ (อยู่ในรูปแบบ ซีดีรอม เฉพาะชุดวิชาที่มี
เนื้อหายากๆ)
   - ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมจากสื่อต่าง ๆที่ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ
“มุม มสธ.” ซึ่งอยู่ในห้องสมุดประชาชนประจำจังหวัดทุกจังหวัด และศูนย์วิทยพัฒนา
มสธ. 10 ศูนย์ ลำปาง สุโขทัย นครสวรรค์ อุดรธานี อุบลราชธานี เพชรบุรี นครนายก จันทบุรี นครศรีธรรมราช ยะลา


...ผู้เรียนสามารถศึกษาด้วยตนเอง ด้วยสื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพและมาตรฐานวิชาการครบถ้วน...