คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน

      ผู้สนใจทั่วไป นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดเพศ อายุและวุฒิการศึกษา


          หลักฐานการสมัครที่ต้องจัดส่งให้มหาวิทยาลัย     1. ใบสมัครโครงการสัมฤทธิบัตร ติดรูปถ่ายสี ขนาด 1 นิ้ว ด้วยกาวเท่านั้น
     2. รูปถ่ายสี ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป พร้อมเขียนชื่อ – ชื่อสกุล ด้านหลังรูปถ่าย (ใช้ในการจัดทำบัตรประจำตัวผู้เรียน)
     3. สำเนาทะเบียนบ้าน หน้าที่แสดงรายการเกี่ยวกับบ้าน และหน้าที่มีชื่อผู้สมัครปรากฏอยู่ หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือพาสปอร์ต (Passport) ที่ยังไม่หมดอายุอย่างใดอย่างหนึ่ง จำนวน 1 ฉบับ
         - พระภิกษุ/สามเณร ที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนให้ใช้สำเนาหนังสือสุทธิพระแทนบัตรประจำตัวประชาชน
         - นักเรียนที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนให้ใช้สำเนาสูติบัตร (ใบแจ้งเกิด)
     4. สำเนาหนังสือสำคัญการเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ – ชื่อ – ชื่อสกุล (กรณีคำนำหน้าชื่อ – ชื่อ – ชื่อสกุลที่ปรากฏในเอกสารที่ใช้ในการสมัครไม่ตรงกัน) จำนวน 1 ฉบับ
     5. กรณีผู้สมัครเป็นผู้ต้องขัง จะต้องจัดส่งหนังสืออนุญาตให้เข้าศึกษากับมหาวิทยาลัยจากกรมราชทัณฑ์มาพร้อมกับเอกสารการสมัครมหาวิทยาลัยจึงจะขึ้นทะเบียน
เป็นผู้เรียนให้ จำนวน 1 ฉบับ
     6. กรณีผู้สมัครเป็นผู้พิการ ให้จัดส่งสำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ หรือสำเนาสมุดประวัติประจำตัวคนพิการ จำนวน 1 ฉบับ

      หมายเหตุ  ผู้สมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรที่สมัครเรียนในรุ่นใดรุ่นหนึ่งภายในปีเดียวกัน (ปี 2562)มหาวิทยาลัยอำนวยความสะดวก
ให้สามารถใช้หลักฐานการสมัครเดิมได้ ยกเว้นหลักฐานการสมัครที่จัดส่งมาแต่เดิมนั้น มีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น