ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
      1. มีความรู้ทางวิชาการด้านต่าง ๆ ที่น่าสนใจเพิ่มมากขึ้น
      2. สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการเรียนไปใช้ในการประกอบอาชีพและการพัฒนาวิชาชีพของตน
      3. นำความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันของตนอย่างมีคุณภาพ
      4. ได้ทดสอบความสามารถของตน ในการเรียนตามระบบการสอนทางไกลในมหาวิทยาลัยเปิด
      5. สามารถขอโอนชุดวิชาที่ได้รับใบสัมฤทธิบัตรเข้าในหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีและ
ประกาศนียบัตรของ มสธ.
ตามโครงสร้างหลักสูตรปัจจุบัน เมื่อสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ของ มสธ.


 
6. ผู้เรียนสามารถเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรไปพร้อมกับการประกอบอาชีพ
     ได้โดยไม่ต้องแยกจากชีวิตครอบครัว
 7. ผู้เรียนสามารถศึกษาอยู่ที่บ้านได้โดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียนตามปกติ
     ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางและอื่น ๆ
 8. ผู้เรียนมีอิสระในการจัดการเรียนให้เหมาะสมกับความสามารถ
     และสภาพแวดล้อมของตนเองสามารถค้นคว้าเพิ่มเติมได้จาก
     ห้องสมุดประชาชนประจำจังหวัด “มุม มสธ.” (ทุกจังหวัดทั่วประเทศ)
 9. ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามอัธยาศัยและตลอดชีวิต ไม่จำกัดในเรื่อง
     ของเวลาเรียน
 10. นักเรียน นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันอื่น ๆ และนักศึกษา มสธ.
     ที่ลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตรปกติ สามารถสมัครเรียน
     โครงการสัมฤทธิบัตรควบคู่ในเวลาเดียวกันได้