การโอนชุดวิชาเข้าในหลักสูตรปริญญาตรี

          ผู้เรียนที่สอบผ่านชุดวิชาใดในโครงการสัมฤทธิบัตร นอกจากจะ
ได้รับใบสัมฤทธิบัตรรับรองความรู้ในชุดวิชานั้น ๆ แล้ว เมื่อสมัครเป็น
นักศึกษาปริญญาตรีของ มสธ. สามารถนำชุดวิชามาขอโอนเข้าใน
หลักสูตรปริญญาตรีได้ แต่ต้องเป็นชุดวิชาที่ปรากฏในโครงสร้างหลักสูตรปัจจุบัน
ที่เข้าศึกษาใหม่ หรือกำลังศึกษา


      นักศึกษา มสธ.ที่ลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตรปกติ สามารถเข้าศึกษา
โครงการสัมฤทธิบัตรควบคู่ไปด้วย และขอโอนชุดวิชาที่สอบผ่านเข้าในหลัก
สูตรปริญญาตรีที่กำลังศึกษาอยู่ในขณะนั้นได้ จบปริญญาตรีเร็วขึ้น
      นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในทุกระดับชั้นสามารถลงทะเบียนเรียนใน
โครงการฯ นี้ไปพร้อมกันได้ และยังนำความรู้ที่ได้รับไปเสริมวิชาที่เรียน
ในชั้นเรียน และสามารถเก็บสะสมชุดวิชาที่สอบผ่านนั้นโอนเข้าเรียนต่อ
ในหลักสูตรปริญญาตรี เมื่อมาสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ของ มสธ.
“จบปริญญาตรีอายุยังน้อย พร้อมเพิ่มทางเลือกในการศึกษาต่อ และประกอบ
อาชีพ "

       สำหรับผู้ที่สอบผ่านรายวิชาภาษาจีนพื้นฐานเพื่อการสื่อสาร 1 และรายวิชา
ภาษาจีนพื้นฐานเพื่อการสื่อสาร 2 สามารถเทียบโอนโดยการนำ 2 รายวิชา
มารวมเป็น 1 ชุดวิชา แล้วขอโอนเข้าเป็นชุดวิชาเลือกเสรีในหลักสูตร
ปริญญาตรี ของ มสธ.ได้


   ขั้นตอนการโอนชุดวิชา

         1. ผู้เรียนที่จะขอโอนชุดวิชา จะต้องมีสภาพเป็นนักศึกษาของ มสธ.
         2. ชุดวิชาที่ขอโอนนั้น ต้องเป็นชุดวิชาที่ปรากฏอยู่ในโครงสร้างหลักสูตรปัจจุบันที่เข้าศึกษา
         3. ผู้เรียนสามารถแสดงความจำนงการขอโอนชุดวิชาต่อสำนักทะเบียนและวัดผล ได้ตั้งแต่ภาคการศึกษาแรก
ที่เข้าศึกษาเป็นต้นไป หรือระหว่างการศึกษา และสามารถใช้สิทธิ์ขอโอนได้หลายครั้ง ตลอดระยะเวลาที่มีสถานภาพ
เป็นนักศึกษา มสธ.
         4. ผู้เรียนต้องชำระค่าโอนชุดวิชาละ 200 บาท ตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการศึกษา
         5. หลังจากที่สำนักทะเบียนและวัดผลได้รับคำร้องขอโอนชุดวิชาแล้ว จะแจ้งใบตอบรับให้ผู้เรียนทราบ และผู้ที่ได้รับ
อนุมัติโอนชุดวิชา ไม่มีสิทธิได้รับปริญญาเกียรตินิยม
         6. ระยะเวลาในการดำเนินการโอนจะแล้วเสร็จประมาณ 30 วัน หลังจาก มสธ. ได้รับคำร้องขอโอนจากผู้เรียน

   เอกสารประกอบการโอน

         1. กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มใบคำร้องขอโอนชุดวิชาที่ศึกษาจากมหาวิทยาลัย (มสธ. 19) ให้ถูกต้องและครบถ้วน
         2. สำเนาใบแจ้งผลการสอบผ่านหรือปริ๊นผลการสอบทางอินเทอร์เน็ตชุดวิชาที่ขอโอน หรือสำเนาใบสัมฤทธิบัตร
จำนวน 1 ฉบับ และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
         3. สำเนาเอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล ใบสำคัญการสมรส ใบสำคัญการหย่า จำนวน 1 ฉบับ และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
         4. จัดส่งเอกสารในข้อ 1-3 ไปยัง สำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
11120 (การขอโอนชุดวิชา)

มีปัญหาเกี่ยวกับการขอโอนชุดวิชา ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2504 7788