...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...


10 ชุดวิชายอดฮิต ที่มีผู้ลงทะเบียนเรียนมากที่สุด
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


10151 ไทยศึกษา
10141 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
10121 อารยธรรมมนุษย์
40101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
41201 กฎหมายมหาชน
10131 สังคมมนุษย์
41311 กฎหมายแพ่ง 3 : ครอบครัว มรดก
41322 กฎหมายพาณิชย์ 2 : ยืม ฝากทรัพย์ตัวแทน ประกันภัย
41342 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 2 : วิธีพิจารณาความแพ่งและกฎหมายล้มละลาย