...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...


10 ชุดวิชายอดฮิต ที่มีผู้ลงทะเบียนเรียนมากที่สุด


10103 ทักษะชีวิต
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
10121 อารยธรรมมนุษย์
10131 สังคมมนุษย์
10141 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
10151 ไทยศึกษา
40101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
41201 กฎหมายมหาชน
41211 กฎหมายแพ่ง 1: บุคคล นิติกรรม สัญญา
41213 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน