เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ปัณฉัตร หมอยาดี ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาต่อเนื่อง นางเปรมปรีดิ์ ไทยเที่ยง รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริการ
เผยแพร่ทางไกล และหัวหน้าฝ่าย 5 ฝ่าย จากสำนักการศึกษาต่อเนื่อง เข้าพบผู้บริหารโรงเรียนบริหารธุรกิจ ไอ – เซิฟ โรงแรมตวันนา เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562
และติดตามผลการเรียนของผู้เรียน โครงการสัมฤทธิบัตร ตามโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กับ บริษัท ตวันนาโฮเต็ล จำกัด(โรงแรมตวันนา)
โรงแรมตวันนา ได้ส่งนักศึกษาของโรงเรียนบริหารธุรกิจไอ-เซิฟ เรียนควบคู่กับโครงการสัมฤทธิบัตร ตั้งแต่ รุ่นที่ 86 จนถึงปัจจุบันรุ่นปัจจุบัน โดยมี คุณกลินท์ สุรวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบริหารธุรกิจ ไอ – เซิฟ ว่าที่ร้อยตรี ดร.กิตตินันท์ ครุฑพงษ์ ที่ปรึกษาโครงการจัดการศึกษาแบบพหุภาคีสาขาการจัดการท่องเที่ยว และการโรงแรม
และอาจารย์วุฒิ ประกายเพชรกุล ผู้อำนวยการฝ่ายฝึกอบรม ให้การต้อนรับ

 
 จัดทำโดย ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล สำนักการศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ติดต่อสอบถามที่อีเมล์ : chainarong.nop@stou.ac.th
โทรศัพท์ 0 2504 7711-2
โทรสาร 0 2503 3379
จำนวนผู้เยี่ยมชม : 8300 คน