เมื่อวันที่ 5  กันยายน 2561  สำนักการศึกษาต่อเนื่อง  มสธ.  เข้าร่วมแสดงความยินดีกับโรงเรียนบริหารธุรกิจไอ – เซิฟ  โรงแรมตวันนา ที่ได้รับโล่สามศร ประจำปี
2561   ในฐานะหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย  โดยนำชุดวิชาโครงการสัมฤทธิบัตรมาบูรณาการจัดการศึกษาเข้ากับหลักสูตรการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ของโรงเรียนบริหารธุรกิจไอ – เซฟ  โดยมี  คุณวุฒิ  ประกายเพ็ชรกุล  ผู้บริหารและอาจารย์โรงเรียนบริหารธุรกิจไอ-เซิฟ  เป็นผู้แทนรับมอบ  ณ อาคารพิทยพัฒน์  มสธ.
จัดทำโดย ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล สำนักการศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ติดต่อสอบถามที่อีเมล์ : chainarong.nop@stou.ac.th
โทรศัพท์ 0 2504 7711-2
โทรสาร 0 2503 3379
จำนวนผู้เยี่ยมชม : 6055 คน