เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ด้วยการจัดโครงการประกวดสุนทรพจน์ “เทิดพระเกียรติ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” เป็นการส่งเสริมน้อมนำ
พระบรมราโชวาท กระแสพระราชดำรัส แนวพระราชดำริ มาประพฤติปฏิบัติในการดำเนินชีวิต พร้อมกับเสริมสร้างค่านิยมในการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องเหมาะสม อันเป็นการร่วม
ธำรงรักษาเอกลักษณ์และวัฒนธรรมอันดีงาม เผยแพร่ในรูปของการกล่าวสุนทรพจน์ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์
และกล้าแสดงออก และยังเป็นการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอีกด้วย
          ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล สำนักการศึกษาต่อเนื่อง  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดโครงการประกวดสุนทรพจน์ “เทิดพระเกียรติ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง”
ในวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. – 16.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ 2015 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 
  พฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562
(ภาคเช้า) แข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ เรื่อง “โครงการพระราชดำริ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” (รอบคัดเลือก)
07.45 - 08.30 น.
08.30 - 08.45 น.
08.45 - 09.00 น.
09.00 น.


12.00 น.
ลงทะเบียน ผู้เข้าแข่งขันรายงานตัว ณ ห้องประชุม 2015 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
จับสลากผู้ร่วมการแข่งขันพร้อมกันภายในห้องประชุม
พิธีเปิด โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ผู้เข้าแข่งขันและผู้ชมการแข่งขันเข้านั่งประจำที่
ผู้เข้าแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์เรียงตามหมายเลขการจับสลาก
เรื่อง “โครงการพระราชดำริ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” (รอบคัดเลือก)
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ พร้อมมอบใบเกียรติบัตรผู้ร่วมการแข่งขัน
ถ่ายภาพหมู่ผู้ร่วมการแข่งขัน


รับประทานอาหารกลางวัน
(ภาคบ่าย) แข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ เรื่อง “ภายใต้ร่มพระบารมี พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” (รอบชิงชนะเลิศ)
13.00 น.

16.30 น.
จับสลากลำดับการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
ผู้เข้าแข่งขันและผู้ชมการแข่งขันเข้านั่งประจำที่
แข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ เรื่อง “ภายใต้ร่มพระบารมี พระบรมราชชนนีพันปีหลวง”
(รอบชิงชนะเลิศ)
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ประกาศผลพร้อมมอบโล่รางวัล ใบเกียรติบัตร แก่ผู้ชนะเลิศ รองชนะเลิศ และชมเชย
ถ่ายภาพหมู่ผู้ร่วมการแข่งขัน
ปิดการแข่งขัน
(ภาคเช้า) แข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ เรื่อง “โครงการพระราชดำริ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” (รอบคัดเลือก)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 11 โรงเรียน

โรงเรียนสารวิทยา
โดย นายอัครเดช กองแสงศรี
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
โดย นายน่านฟ้า จันทร์เชื้อ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี
โดย นางสาวจรรยพร ลุนลา
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
โดย นางสาวลลิตา สิญธ์เจริญ
โรงเรียนธัญบุรี
โดย นางสาวพิมพ์นารา วัฒโน
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
โดย นางสาวนาขวัญ พรหมประโคน


โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
โดย นางสาวชลธิชา ยังวิวัฒน์
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
โดย นายนนทพรรทน์ แผ่ธนกิจ
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
โดย นางสาวประวีธิตา ขันตีกุล
โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา
โดย นางสาวชญานี ศิริคำภา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
โดย นางสาวอภิตาวัน สุขถาวร

(ภาคบ่าย) แข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ เรื่อง “ภายใต้ร่มพระบารมี พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” (รอบชิงชนะเลิศ)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 5 โรงเรียน

ผลการแข่งขัน

รางวัลชนะเลิศ
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
โดย นางสาวลลิตา สิญธ์เจริญ


รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
โดย นางสาวชลธิชา ยังวิวัฒน์


รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
โดย นางสาวประวีธิตา ขันตีกุล


รางวัลชมเชย
โรงเรียนสารวิทยา
โดย นายอัครเดช กองแสงศรี

รางวัลชมเชย
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
โดย นายนนทพรรทน์ แผ่ธนกิจ


ประมวลภาพ

จัดทำโดย ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล สำนักการศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ติดต่อสอบถามที่อีเมล์ : chainarong.nop@stou.ac.th
โทรศัพท์ 0 2504 7711-2
โทรสาร 0 2503 3379
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม : 4408 คน