วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 สำนักการศึกษาต่อเนื่อง  โดยฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล  และฝ่ายบริหารการฝึกอบรม  แนะนำโครงการสัมฤทธิบัตร และหลักสูตรฝึกอบรม
แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ ประมาณ
450 คน  เพื่อเปิดโอกาสให้กับนักศึกษา มสธ. เข้าศึกษาในโครงการสัมฤทธิบัตร ควบคู่ไปกับการเรียนภาคปกติ เมื่อสอบผ่านขอโอนชุดวิชานั้นๆ เข้าในหลักสูตรปริญญาตรี
ที่กำลังศึกษาทำให้จบปริญญาตรีเร็วขึ้น   ณ  อาคารเฉลิมพระเกียรติ  80  พรรษา  มสธ.

 จัดทำโดย ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล สำนักการศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ติดต่อสอบถามที่อีเมล์ : chainarong.nop@stou.ac.th
โทรศัพท์ 0 2504 7711-2
โทรสาร 0 2503 3379
จำนวนผู้เยี่ยมชม : 658 คน