วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562  การประชุมหารือการจัดการศึกษาทางเลือกรูปแบบใหม่ "โครงการเตรียมข้าราชการ" โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปัณฉัตร หมอยาดี
ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาต่อเนื่อง รองศาสตราจารย์ ดร.ชนกนารถ บุญวัฒนะกุล รองผู้อำนวยการฯ นางเปรมปรีดิ์ ไทยเที่ยง รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล
และทีมงานฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มสธ. ผอ.ฤดี ศิริภาพ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.บางใหญ่ ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนนอกระบบจำนวน 12 โรงเรียน
นำโดย ว่าที่ ร.ต. ดร.กิตตินันท์ ครุฑพงษ์ โรงเรียนบริหารธุรกิจไอ-เซิฟ โรงแรมตวันนา และขอขอบพระคุณผู้บริหารโรงเรียนเอกชนนอกระบบทุกท่านที่มาร่วมประชุมหารือ
สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
 
ประมวลภาพ

จัดทำโดย ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล สำนักการศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ติดต่อสอบถามที่อีเมล์ : chainarong.nop@stou.ac.th
โทรศัพท์ 0 2504 7711-2
โทรสาร 0 2503 3379
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม : 1553 คน