วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 สำนักการศึกษาต่อเนื่อง  โดยฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล  และฝ่ายบริหารการฝึกอบรม  แนะนำโครงการสัมฤทธิบัตร และหลักสูตรฝึกอบรม
แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ ประมาณ 600 คน  เพื่อเปิดโอกาส
ให้กับนักศึกษา มสธ. เข้าศึกษาในโครงการสัมฤทธิบัตร ควบคู่ไปกับการเรียนภาคปกติ เมื่อสอบผ่านขอโอนชุดวิชานั้นๆ เข้าในหลักสูตรปริญญาตรีที่กำลังศึกษาทำให้จบ
ปริญญาตรีเร็วขึ้น   ณ  อาคารเฉลิมพระเกียรติ  80  พรรษา  มสธ.
จัดทำโดย ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล สำนักการศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ติดต่อสอบถามที่อีเมล์ : chainarong.nop@stou.ac.th
โทรศัพท์ 0 2504 7711-2
โทรสาร 0 2503 3379
จำนวนผู้เยี่ยมชม : 1494 คน