วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562 สำนักการศึกษาต่อเนื่อง โดยฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล และฝ่ายบริหารการฝึกอบรม จัดบูธแนะแนวการศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตร
และหลักสูตรฝึกอบรม แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มสธ. ณ ห้องประชุมพระปกเกล้า อาคารอเนกนิทัศน์ มสธ. ประมาณ 547 คน
เพื่อเปิดโอกาสให้กับนักศึกษา มสธ. เข้าศึกษาในโครงการสัมฤทธิบัตร ควบคู่ไปกับการเรียนภาคปกติเมื่อสอบผ่านขอโอนชุดวิชานั้นๆ เข้าในหลักสูตรปริญญาตรีที่กำลังศึกษา
ทำให้จบปริญญาตรีเร็วขึ้น
 
ประมวลภาพ

จัดทำโดย ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล สำนักการศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ติดต่อสอบถามที่อีเมล์ : chainarong.nop@stou.ac.th
โทรศัพท์ 0 2504 7711-2
โทรสาร 0 2503 3379
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม : 1602 คน