วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 นางเปรมปรีดิ์ ไทยเที่ยง หัวหน้าฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล วิทยากรบรรยาย นางสาวฐิตารีย์ พัทธนันท์ศรี หัวหน้าฝ่ายบริหารการฝึกอบรม
และทีมงานฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มสธ. เข้าร่วมงานสัมมนา “โครงการเรียนปริญญาตรีล่วงหน้า” ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี
โดยมีครู อาจารย์ และนักเรียนระดับอุดมศึกษา ประมาณ 50 คน จำนวน 31 โรงเรียน โดย นายวรชาติ อำไพ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี ประธานเปิดการสัมมนา
        จัดบูธแนะแนวและมอบมุมการศึกษาโครงการเรียนปริญญาตรีล่วงหน้า เผยแพร่และประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม หลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตรสัมฤทธิบัตร เป็นแนวทาง
การจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความพร้อม ในการเรียนปริญญาตรีล่วงหน้าระหว่างศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา สะสมชุดวิชาเมื่อพร้อมจึงโอนเข้าหลักสูตรปริญญาตรี
ของ มสธ.ได้รับโอกาสที่ดีเรียนปริญญาตรีก่อนจบมัธยมปลาย “จบปริญญาตรีอายุยังน้อย พร้อมเพิ่มทางเลือกในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ”
 
ประมวลภาพ

จัดทำโดย ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล สำนักการศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ติดต่อสอบถามที่อีเมล์ : chainarong.nop@stou.ac.th
โทรศัพท์ 0 2504 7711-2
โทรสาร 0 2503 3379
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม : 1653 คน