เมื่อวันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561   ผู้อำนวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จันทบุรี และทีมงาน ได้รับมอบชุดมุมวิชาการ “โครงการเรียนล่วงหน้า มสธ” จากฝ่ายบริการ
เผยแพร่ทางไกล สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มสธ. เพื่อนำไปมอบให้แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จันทบุรี บัดนี้ ศูนย์ฯ ได้ดำเนินการจัดแนะแนว
การศึกษา และมอบมุมวิชาการ “โครงการเรียนล่วงหน้า มสธ” ให้แก่โรงเรียนสระแก้ว ณ โรงเรียนสระแก้ว ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.สระแก้ว โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน
และคณาจารย์โรงเรียน เป็นผู้รับมอบ
          มุมเรียนล่วงหน้า เป็นมุมการศึกษาที่ให้แนวคิดแก่นักเรียนในการเรียนปริญญาตรีล่วงหน้ากับโครงการสัมฤทธิบัตร เพื่อให้นักเรียนมัธยมศึกษา หรือทุกระดับชั้น ได้รับ
โอกาสที่ดีเรียนปริญญาตรีก่อนจบมัธยมปลาย และสะสมชุดวิชา เมื่อพร้อมจึงโอนชุดวิชาเข้าหลักสูตรปริญญาตรีของ มสธ. ตามโครงสร้างหลักสูตร “จบปริญญาตรีอายุยัง
น้อยพร้อมเพิ่มทางเลือกในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ”


จัดทำโดย ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล สำนักการศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ติดต่อสอบถามที่อีเมล์ : chainarong.nop@stou.ac.th
โทรศัพท์ 0 2504 7711-2
โทรสาร 0 2503 3379
จำนวนผู้เยี่ยมชม : 1818 คน