วันพุธที่ 25 กันยายน 2562 นางเปรมปรีดิ์ ไทยเที่ยง หัวหน้าฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล และทีมงานฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มสธ.
เข้าร่วมจัดงานกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ และอาชีพ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
โดยมีครู อาจารย์ และนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ประมาณ 200 คน โดย นายไพฑูรย์ จารุสาร ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานเปิดงาน
        จัดบูธแนะแนวการศึกษาการเรียนปริญญาตรีล่วงหน้ากับโครงการสัมฤทธิบัตร เผยแพร่และประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม หลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตรสัมฤทธิบัตร
เป็นแนวทางการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความพร้อม ในการเรียนปริญญาตรีล่วงหน้าระหว่างศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาสะสมชุดวิชาเมื่อพร้อมจึงโอนเข้าหลักสูตร
ปริญญาตรีของ มสธ.ได้รับโอกาสที่ดีเรียนปริญญาตรีก่อนจบมัธยมปลาย “จบปริญญาตรีอายุยังน้อย พร้อมเพิ่มทางเลือกในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ”
 
ประมวลภาพ

จัดทำโดย ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล สำนักการศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ติดต่อสอบถามที่อีเมล์ : chainarong.nop@stou.ac.th
โทรศัพท์ 0 2504 7711-2
โทรสาร 0 2503 3379
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม : 1853 คน