เมื่อวันอังคารที่ 22 มกราคม 2562 นางเปรมปรีดิ์ ไทยเที่ยง รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล และทีมงานฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล
สำนักการศึกษาต่อเนื่อง จัดบูธแนะแนวการศึกษา และมอบมุมโครงการเรียนปริญญาตรีล่วงหน้า เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์หลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตรสัมฤทธิบัตร
เป็นแนวทางการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความพร้อม ในการเรียนปริญญาตรีล่วงหน้าระหว่างศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา สะสมชุดวิชาเมื่อพร้อมจึงโอนเข้าหลักสูตร
ปริญญาตรี ของ มสธ. ได้รับโอกาสที่ดีเรียนปริญญาตรีก่อนจบมัธยมปลาย “จบปริญญาตรีอายุยังน้อย พร้อมเพิ่มทางเลือกในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ”
ณ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายไกรศร  ทองมูลชัย  ผู้อำนวยการโรงเรียน อาจารย์และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม


จัดทำโดย ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล สำนักการศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ติดต่อสอบถามที่อีเมล์ : chainarong.nop@stou.ac.th
โทรศัพท์ 0 2504 7711-2
โทรสาร 0 2503 3379
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม : 5902 คน