วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561  การประชุมหารือการจัดการศึกษาทางเลือกรูปแบบใหม่ "โครงการเตรียมข้าราชการ" โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปัณฉัตร หมอยาดี
ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาต่อเนื่อง ทีมงานฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มสธ. ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนนอกระบบ นำโดย ว่าที่ ร.ต. ดร.กิตตินันท์
ครุฑพงษ์ โรงเรียนบริหารธุรกิจไอ-เซิฟ โรงแรมตวันนา และขอกราบนมัสการขอบพระคุณพระอาจารย์มหามานพ วิมลเมธี เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรฝ่ายการศึกษา
ผู้บริหารโรงเรียนนอกระบบทุกท่านที่มาร่วมประชุม ทุกท่าน ที่ทำให้การประชุมหารือสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี เราจะช่วยกันสร้างคนเก่งและคนดีให้ไปเป็นข้าราชการ


 จัดทำโดย ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล สำนักการศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ติดต่อสอบถามที่อีเมล์ : chainarong.nop@stou.ac.th
โทรศัพท์ 0 2504 7711-2
โทรสาร 0 2503 3379
จำนวนผู้เยี่ยมชม : 3364 คน