วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 มหาวิทยาสุโขทัยธรรมาธิราช โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ปัณฉัตร หมอยาดี ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาต่อเนื่อง นางเปรมปรีดิ์ ไทยเที่ยง
หัวหน้าฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล มสธ.และว่าที่ร้อยตรี ดร.กิตตินันท์ ครุฑพงษ์ ที่ปรึกษาโรงเรียนบริหารธุรกิจไอ-เซิฟ โรงแรมตวันนา ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ทางวิชาการกับโรงเรียนเอกชนนอกระบบจากทั่วประเทศ 19 แห่ง เพื่อส่งเสริมการเรียนปริญญาตรีล่วงหน้าในหลักสูตรโครงการสัมฤทธิบัตรของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ณ ห้องประชุมสจ็วต โรงแรมตวันนา ถนนสุรวงศ์ บางรัก กรุงเทพฯ

        บันทึกข้อตกลงดังกล่าวมีขึ้นโดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.กิตตินันท์ ครุฑพงษ์ ที่ปรึกษาโรงเรียนบริหารธุรกิจไอ-เซิฟ โรงแรมตวันนาซึ่งเป็นบัณฑิตระดับปริญญาโทและปริญญาตรี
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) ได้เป็นผู้ส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนบริหารธุรกิจไอ-เซิฟ โรงแรมตวันนา ให้ได้ศึกษาหลักสูตรโครงการสัมฤทธิบัตรของ มสธ.
ซึ่งใช้ระบบการศึกษาทางไกลเรียนควบคู่ไปกับการเรียนทั่วไปด้วย โดยเห็นว่านอกจากความรู้ที่ได้รับจากการเรียนแล้วยังสามารถได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก มสธ.ได้
ซึ่งผลการดำเนินงานของผู้เรียนในโรงเรียนช่วงเวลาที่ผ่านมาเกิดสัมฤทธิผลเป็นอย่างดียิ่ง จึงได้ขยายโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนในโรงเรียนนอกระบบต่างๆ ที่เป็นเครือข่าย
เพื่อเป็นประโยชน์และโอกาสของนักเรียนที่จะสำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้เร็วขึ้น มีโอกาสเลือกเรียนในสาขาวิชา อาชีพ ที่ตัวเองต้องการมากขึ้น ทั้งหมดจึงได้ร่วมมือกัน
ดำเนินการภายใต้เครือข่าย “FastOne to University” ความร่วมมือ อนาคต และโอกาส” โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ดร.กิตตินันท์ ครุฑพงษ์ เป็นประธานเครือข่าย ทั้งนี้ทั้ง 19 โรงเรียน
ที่ร่วมลงนามครั้งนี้ได้แก่ โรงเรียนกวดวิชา บี เอส พี , โรงเรียนกวดวิชาบ้านพีระมิด , โรงเรียนกวดวิชาปราชญ์ศึกษา , โรงเรียนกวดวิชาและภาษานพเก้า , โรงเรียนกวดวิชา
ศุภลักษณ์ , โรงเรียนกิตติเทคโนโลยีสารสนเทศ , โรงเรียนคาเด็ทติวเตอร์ , โรงเรียนชนัดดาบริรักษ์ , โรงเรียนดนตรีนครปฐม , โรงเรียนตะวันออกคอมพิวเตอร์ , โรงเรียนเทคโน
คอมหนองคาย , โรงเรียนบ้านวิชาการครูก้อย , โรงเรียนเปิดปัญญา , ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการศึกษาภาษาอังกฤษลำปาง , สถาบันกวดวิชาญาณศรณ์ ,โรงเรียนสอนภาษาและ
กวดวิชาเอ็น เค , โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษราชสีห์ , โรงเรียนเสรีรักษ์การบริบาล และโรงเรียนแองเจิลแดนซ์
 
ประมวลภาพ

จัดทำโดย ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล สำนักการศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ติดต่อสอบถามที่อีเมล์ : chainarong.nop@stou.ac.th
โทรศัพท์ 0 2504 7711-2
โทรสาร 0 2503 3379
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม : 2483 คน