วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 นางเปรมปรีดิ์ ไทยเที่ยง  หัวหน้างานโครงการสัมฤทธิบัตร และทีมงานฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มสธ.
จัดบูธแนะแนวการศึกษา “โครงการเรียนล่วงหน้า มสธ.” ณ โรงเรียนสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีอาจารย์ทำนอง รุ่งระวี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงาน
งบประมาณ และงานบริหารวิชาการ อาจารย์พรทิพย์ ก้องอุบล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป ต้อนรับและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 2,000 คน

          จัดบูธแนะแนวการศึกษาโครงการเรียนปริญญาตรีล่วงหน้า เผยแพร่และประชาสัมพันธ์หลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตรสัมฤทธิบัตร เป็นแนวทางการจัดการศึกษา
สำหรับนักเรียนที่มีความพร้อม ในการเรียนปริญญาตรีล่วงหน้าระหว่างศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา สะสมชุดวิชาเมื่อพร้อมจึงโอนเข้าหลักสูตรปริญญาตรี ของ มสธ.
ได้รับโอกาสที่ดีเรียนปริญญาตรีก่อนจบมัธยมปลาย “จบปริญญาตรีอายุยังน้อย พร้อมเพิ่มทางเลือกในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ”จัดทำโดย ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล สำนักการศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ติดต่อสอบถามที่อีเมล์ : chainarong.nop@stou.ac.th
โทรศัพท์ 0 2504 7711-2
โทรสาร 0 2503 3379
จำนวนผู้เยี่ยมชม : 3190 คน