วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 นางเปรมปรีดิ์ ไทยเที่ยง รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล และทีมงานฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล
สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มสธ. จัดบูธแนะแนวการศึกษา “โครงการเรียนล่วงหน้า มสธ.” ณ โรงเรียนสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีคณาจารย์ต้อนรับและ
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 2,000 คน
          จัดบูธแนะแนวการศึกษาโครงการเรียนปริญญาตรีล่วงหน้า เผยแพร่และประชาสัมพันธ์หลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตรสัมฤทธิบัตร เป็นแนวทางการจัดการศึกษา
สำหรับนักเรียนที่มีความพร้อม ในการเรียนปริญญาตรีล่วงหน้าระหว่างศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา สะสมชุดวิชาเมื่อพร้อมจึงโอนเข้าหลักสูตรปริญญาตรี ของ มสธ.
ได้รับโอกาสที่ดีเรียนปริญญาตรีก่อนจบมัธยมปลาย “จบปริญญาตรีอายุยังน้อย พร้อมเพิ่มทางเลือกในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ”


จัดทำโดย ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล สำนักการศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ติดต่อสอบถามที่อีเมล์ : chainarong.nop@stou.ac.th
โทรศัพท์ 0 2504 7711-2
โทรสาร 0 2503 3379
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม : 5129 คน