วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 รองศาสตราจารย์ฐปนรรต พรหมอินทร์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษาต่อเนื่อง รักษาการผู้ช่วยอธิการบดี
นางสาวเยาวลักษณ์ ศิริสุวรรณ รักษาการในตำแหน่งเลขาสำนักการศึกษาต่อเนื่อง และทีมงานสำนักการศึกษาต่อเนื่อง พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่สำนักบัณฑิตศึกษา นางสุวภัทร
เจริญศรี เลขานุการสำนักบัณฑิตศึกษา นางสาวอุมาพร แก้วนพรัตน์ หัวหน้าฝ่ายการศึกษานานาชาติ เข้าร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรจากบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกอบด้วย ผศ.ดร.ศิริไลซ์ วนรัตนวิจิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ นางสาวพัชรี ท้วมใจดี หัวหน้าสำนักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย นางสาวสิรินาฎ
พุ่มสอาด หัวหน้างานวิชาการ นางสาวอรอุษา บำรุงไทย หัวหน้างานแผนและสารสนเทศ และนางอัจจิมา มวลประสิทธิ์พร นักวิชาการศึกษา

          ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนตามแบบโครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล
สำนักการศึกษาต่อเนื่อง ร่วมกับสำนักบัณฑิตศึกษา เป็นผู้รับผิดชอบให้ข้อมูล และตอนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร

จัดทำโดย ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล สำนักการศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ติดต่อสอบถามที่อีเมล์ : chainarong.nop@stou.ac.th
โทรศัพท์ 0 2504 7711-2
โทรสาร 0 2503 3379
จำนวนผู้เยี่ยมชม : 2001 คน