สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เข้าร่วมกิจกรรมโครงการแข่งขันความรู้ทางวิทยาศาสตร์การอาหารและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562
(Food Science & Environment Competition 2019 : FSEC 2019) จัดโดย โรงเรียนบริหารธุรกิจไอ – เซิฟ ร่วมมือกับ THE TAWANA BANGKOK
สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และสมาคมแม่บ้านมหาไทย เพื่อส่งเสริมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้เกิดการพัฒนาเชื่อมโยงความรู้
วิทยาศาสตร์การอาหาร และการจัดการสิ่งแวดล้อมกับงานอาชีพการโรงแรม มีนักเรียนเข้าแข่งขัน จำนวน 60 คน จาก 30 โรงเรียน และครูผู้ควบคุม 30 คน รวม 90 คน
สำนักการศึกษาต่อเนื่อง ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ และโรงเรียนที่ได้รับโล่รางวัล และเงินทุนการศึกษาพร้อมใบเกียรติบัตร ดังนี้
รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์
1. นางสาวนิรชา โพธิ์ม่วง
2. นางสาวบัณฑิตา แท่นพิทักษ์
รางวัลชมเชย โรงเรียนวัดราชาธิวาส
1. นางสาวนิธิยาภรณ์ ปัญญาทอง
2. นางสาวอรรถวดี ธรรมคลองอาตม์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนสายปัญญารังสิต (ทีม 1)
1. นางสาวกมลรรณ วงศ์อำมาตย์
2. นางสาวปราณปริยา คล้ายรัศมี

รางวัลชมเชย โรงเรียนโยธินบูรณะ2
1. เด็กหญิงนันทรัตน์ ศรีสวัสดิ์
2. เด็กหญิงอัญชุลี ศรีสกุล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนสายปัญญารังสิต (ทีม 2)
1. นางสาวสุธัญญา ศรีสัจจัง
2. นางสาวพัสมนตร์ รัศอมรธัญ

รางวัลชมเชย โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม
1. นายณัทพล ดวงนาค
2. นายกิตติพิชญ์ พิมพ์สาร

จัดทำโดย ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล สำนักการศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ติดต่อสอบถามที่อีเมล์ : chainarong.nop@stou.ac.th
โทรศัพท์ 0 2504 7711-2
โทรสาร 0 2503 3379
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม : 1395 คน