วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 รองศาสตราจารย์.ดร.ปัณฉัตร หมอยาดี ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาต่อเนื่อง เป็นตัวแทนอธิการบดี มสธ. เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึก
ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาระบบการเรียนรู้ทางไกลผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศ ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน กับหน่วยงาน
ราชการ และมหาวิทยาลัยต่างๆ รวม 16 หน่วยงาน ณ ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี
           ทั้งนี้มีหน่วยงานเข้าร่วมพิธีรวม 16 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน,สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร,
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา,สำนักงานศาลยุติธรรม,สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ,สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน),สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ,สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,มหาวิทยาลัยรามคำแหง,มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
มหาวิทยาลัยศรีปทุม,มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และมหาวิทยาลัยรังสิต

จัดทำโดย ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล สำนักการศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ติดต่อสอบถามที่อีเมล์ : chainarong.nop@stou.ac.th
โทรศัพท์ 0 2504 7711-2
โทรสาร 0 2503 3379
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม : 1681 คน