วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561  สำนักการศึกษาต่อเนื่อง  โดยฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล  และฝ่ายบริหารการฝึกอบรม  แนะนำโครงการสัมฤทธิบัตร และหลักสูตร
ฝึกอบรม แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาการจัดการ ประมาณ  400 คน  เพื่อเปิดโอกาสให้กับนักศึกษา มสธ. เข้าศึกษาในโครงการสัมฤทธิบัตร
ควบคู่ไปกับการเรียนภาคปกติ เมื่อสอบผ่านขอโอนชุดวิชานั้นๆ เข้าในหลักสูตรปริญญาตรีที่กำลังศึกษา  ทำให้จบปริญญาตรีเร็วขึ้น   ณ  อาคารเฉลิมพระเกียรติ  80  พรรษา  มสธ.

 
 จัดทำโดย ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล สำนักการศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ติดต่อสอบถามที่อีเมล์ : chainarong.nop@stou.ac.th
โทรศัพท์ 0 2504 7711-2
โทรสาร 0 2503 3379
จำนวนผู้เยี่ยมชม : 1253 คน