เมื่อวันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2561   นางเปรมปรีดิ์ ไทยเที่ยง   หัวหน้างานโครงการสัมฤทธิบัตร และทีมงานฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล สำนักการศึกษาต่อเนื่อง
แนะแนวการศึกษาโครงการเรียนปริญญาตรีล่วงหน้า และประชาสัมพันธ์หลักสูตรปริญญาตรีหลักสูตรสัมฤทธิบัตรเป็นแนวทางการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความพร้อม
ในการเรียนปริญญาตรีล่วงหน้าระหว่างศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาสะสมชุดวิชาเมื่อพร้อมจึงโอนเข้าหลักสูตรปริญญาตรี ของ มสธ. ได้รับโอกาสที่ดีเรียนปริญญาตรีก่อนจบ
มัธยมปลาย “จบปริญญาตรีอายุยังน้อย พร้อมเพิ่มทางเลือกในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ” ณ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ อ.เมือง จ.นนทบุรี โดยมีนักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมจัดทำโดย ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล สำนักการศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ติดต่อสอบถามที่อีเมล์ : chainarong.nop@stou.ac.th
โทรศัพท์ 0 2504 7711-2
โทรสาร 0 2503 3379
จำนวนผู้เยี่ยมชม : 2639 คน