วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562 สำนักการศึกษาต่อเนื่อง โดยฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล และฝ่ายบริหารการฝึกอบรม แนะนำโครงการสัมฤทธิบัตร หลักสูตรฝึกอบรม
แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาการจัดการ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ รวมประมาณ 425 คน เพื่อเปิด
โอกาสให้กับนักศึกษา มสธ.เข้าศึกษาในโครงการสัมฤทธิบัตร ควบคู่ไปกับการเรียนภาคปกติ เมื่อสอบผ่านขอโอนชุดวิชานั้นๆ เข้าในหลักสูตรปริญญาตรีที่กำลังศึกษาทำให้
จบปริญญาตรีเร็วขึ้น ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มสธ.

จัดทำโดย ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล สำนักการศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ติดต่อสอบถามที่อีเมล์ : chainarong.nop@stou.ac.th
โทรศัพท์ 0 2504 7711-2
โทรสาร 0 2503 3379
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม : 1033 คน