ตารางสอบโครงการสัมฤทธิบัตร

รุ่นที่ 121
รหัสรุ่น 652

วันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2566
เวลา 09.00-12.00 น.
เวลา 13.30-16.30 น.
10103 ทักษะชีวิต
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
10171 การใช้ภาษาอังกฤษ
11011 การอ่านและการเขียนภาษาเขมร
12313 ท้องถิ่นไทย
13201 สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น
13413 เทคโนโลยีดิจิทัลและวิทยาการข้อมูล
20303 จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้
21002 นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย
21007 อาหารและโภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัย
21223 แนวการพัฒนาเด็กปฐมวัย
24413 การประเมินโครงการ
26001 ธรรมชาติและพัฒนาการของผู้สูงอายุ
30205 คณิตศาสตร์และสถิติ
30211 องค์การและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์
32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
32210 องค์การและการจัดการและการจัดการเชิงกลยุทธ์
32311 การบัญชีต้นทุนและการบัญชีเพื่อการจัดการ
32334 ระบบสารสนเทศทางการตลาดและการวิจัยการตลาด และการศึกษาความเป็นไปได้
32494 แผนธุรกิจและการวิจัยธุรกิจ
33201 การบริหารราชการไทย
33304 การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
41211 กฎหมายแพ่ง 1: บุคคล นิติกรรม สัญญา
41212 กฎหมายแพ่ง 2: หนี้ ละเมิด
41214 กฎหมายแพ่งว่าด้วยบุคคล นิติกรรม และหนี้
41432 กฎหมายอาญา 3: ความผิดอาญาตามกฎหมายอื่น
41451 กฎหมายระหว่างประเทศ
52303 สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข
52314 โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
52406 การบริหารงานสาธารณสุขและระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ
54101 วิศวกรรมพื้นฐานสำหรับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
54115 กฎหมายและมาตรฐานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
54116 เทคโนโลยีความปลอดภัย
54131 กฎหมายและมาตรฐานด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัย
            และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
60370 เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
61401 การวิเคราะห์โครงการและแผนงาน
70201 คหกรรมศาสตร์กับการพัฒนาชุมชน
70433 การพัฒนาที่อยู่อาศัย
70434 การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์
71203 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น
71313 การจัดการสุขลักษณะอาหารและความปลอดภัยอาหาร
72201 ครอบครัวศึกษา
72301 พัฒนาการวัยรุ่น
81311 หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์
81417 การบริหารและการพัฒนาองค์การ
82201 หลักพื้นฐานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
91324 หลักการส่งเสริมการป่าไม้เพื่อสิ่งแวดล้อม
91420 การวิจัยการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
92311 การจัดการสหกรณ์และธุรกิจชุมชนเชิงกลยุทธ์
93335 วิทยาศาสตร์เพื่อการผลิตพืช
93454 สารสนเทศเพื่อการผลิตพืชและเกษตรอัจฉริยะ
93469 การวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์
94431 การจัดการการตลาดสินค้าเกษตร
96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
96415 ระบบธุรกิจอัจฉริยะ
97419 การจัดการคุณภาพและมาตรฐานอุตสาหกรรม
99313 การสื่อสารไร้สายและเครือข่าย
99314 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
99402 การจัดการความมั่นคงปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์

10131 สังคมมนุษย์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
10172 การอ่านภาษาอังกฤษ
11006 ภาษาจีนเพื่อการพาณิชย์
11111 สังคมและวัฒนธรรมไทย
12306 วรรณคดีไทย
12407 แนวคิดไทย
13203 การวิจัยและการปฏิบัติงานสารสนเทศอิงหลักฐานเชิงประจักษ์
13411 การจัดการสารสนเทศลักษณะพิเศษ
15233 ความรู้ทางสังคมศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักนิเทศศาสตร์
15307 กฎหมายและจริยธรรมด้านนิเทศศาสตร์
20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
20302 สถิติ วิจัย และประเมินผลการศึกษา
21330 การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านภาษา
22304 การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาสำหรับวัยรุ่น
25304 การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาสำหรับเด็ก
26003 สื่อเพื่อการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ
26404 หลักการเรียนรู้และเทคนิคการฝึกอบรม
27401 สื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน
30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร
30210 การจัดการการผลิตและดำเนินงาน และหลักการตลาด
31411 การจัดการทรัพยากรอาคาร
32207 การบัญชีขั้นกลาง 1 และระบบสารสนเทศทางการบัญชี
32209 การบัญชีขั้นต้นและหลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
32316 การจัดการการขายและศิลปะการขาย
32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
32342 ภาวะผู้นำและพฤติกรรมองค์การ
32432 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา
32443 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการสอบบัญชีและการตรวจสอบภายใน
32444 การสอบบัญชีและการตรวจสอบภายในขั้นสูง
32446 การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูงและการจัดการต้นทุนเชิงกลยุทธ์
32447 การบัญชีภาษีอากรและการวางแผนภาษีอากร
32449 การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
32453 การพนักงานสัมพันธ์และการบริหารค่าตอบแทน
32475 การตลาดระหว่างประเทศและการตลาดโลก
33451 การจัดหาทรัพยากรมนุษย์
41003 การบริหารจัดการชุมชน
41216 กฎหมายอาญา 1: ภาคบทบัญญัติทั่วไป ความผิด และลหุโทษ
41231 กฎหมายอาญา 1: ภาคบทบัญญัติทั่วไป
41321 กฎหมายพาณิชย์ 1: ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ
41421 กฎหมายภาษีอากร 1: ภาษีเงินได้
52302 วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค
52306 การทำงานชุมชนด้านสาธารณสุข
53407 การบริหารงานสาธารณสุข
54102 การบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
54126 การส่งเสริมสุขภาพ การตรวจประเมินและการบำบัดโรคเบื้องต้น
55309 จรรยาวิชาชีพและกฎหมายเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย
60227 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์
60450 เศรษฐศาสตร์สาธารณะ
60482 เศรษฐกิจธุรกิจและการเงินธุรกิจ
61408 เศรษฐศาสตร์การจัดการขนส่งและโลจิสติกส์
70321 ครอบครัวและสิ่งแวดล้อม
70324 อนามัยครอบครัว
71200 มนุษย์กับระบบนิเวศ
72401 ระบบครอบครัวไทยและความหลากหลายในสังคมโลก
80205 พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทย
81314 หลักเบื้องต้นของการวิจัยทางรัฐศาสตร์
81427 กฎหมายอาญา สำหรับรัฐศาสตร์
82322 สังคมโลก
82325 ความขัดแย้งและความร่วมมือระหว่างประเทศ
90406 การจัดการดิน น้ำ และปุ๋ย
91307 การพัฒนาชุมชนเกษตร
91352 การจัดการความรู้ ภูมิปัญญา และนวัตกรรมเกษตร
91428 กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม
91465 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
92220 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์และธุรกิจชุมชน
93354 อาหารและการให้อาหารสัตว์
93457 การจัดการการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรม (ไม่ ฝึกปฏิบัติ)
93458 การจัดการการผลิตไม้ดอกไม้ประดับเชิงธุรกิจ (ไม่ ฝึกปฏิบัติ)
94465 การพัฒนาธุรกิจการเกษตรและสหกรณ์
96304 การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
97101 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพิมพ์
97214 วัสดุและการจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน
97420 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสำหรับอุตสาหกรรม
99202 การวิเคราะห์ข้อมูล
99315 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ
99321 การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับผู้สูงอายุ


วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2566
เวลา 09.00-12.00 น.
เวลา 13.30-16.30 น.
10121 อารยธรรมมนุษย์
10152 ไทยกับสังคมโลก
10201 ประวัติศาสตร์ไทย
11010 พื้นฐานสังคมและวัฒนธรรมเขมร
12411 ภาษาถิ่นและวรรณกรรมท้องถิ่นไทย
13421 การจัดการงานสำนักงาน
15336 การบริหารกิจการสื่อสาร
15337 การสื่อสารกับการพัฒนา
16361 การบริหารจัดการและกลยุทธ์การสื่อสารชุมชน
21001 พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
21006 สุขภาวะเด็กปฐมวัย
21331 การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านการคิด
24414 การประเมินหลักสูตร
25406 กิจกรรมและเครื่องมือการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
26002 การเรียนรู้เพื่อชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ
26301 การเรียนรู้ตลอดชีวิตและการศึกษานอกระบบ
27101 อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
30105 การบัญชีและการเงินเพื่องานก่อสร้าง
30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ
30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ
32302 การจัดการการตลาด
32314 การบัญชีขั้นสูงและการบัญชีขั้นสูง 2
32326 การจัดการเชิงกลยุทธ์และการจัดการเพื่อสร้างสมรรถนะ
32336 การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน
32403 พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ
32473 การจัดการช่องทางการตลาดและห่วงโซ่อุปทาน
33450 การบริหารค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล
40101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
40103 กฎหมายเกษตร
41002 เศรษฐศาสตร์การเมืองและการปกครองสำหรับผู้นำชุมชน
41201 กฎหมายมหาชน
41311 กฎหมายแพ่ง 3: ครอบครัวมรดก
41343 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3: วิธีพิจารณาความอาญา
41456 การคุ้มครองผู้บริโภคและกฎหมายเกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้า
41463 องค์ความรู้กระบวนการยุติธรรมหลักสิทธิมนุษยชน และหลักสิทธิมนุษยชน
52204 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการสารธารณสุข
52309 การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค
52313 สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
52407 การวางแผนและประเมินผลงานสาธารณสุข
54127 พื้นฐานอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม
54130 เทคโนโลยีการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
60323 เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์
61405 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และจริยธรรมทางเศรษฐกิจและธุรกิจ
70421 กิจกรรมและประสบการณ์เยาวชน
71202 โภชนาการมนุษย์
71317 โภชนาการกับการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และการควบคุมน้ำหนัก
72202 พัฒนาการวัยเด็ก
80101 ประวัติศาสตร์สังคมและการเมืองไทย
80102 หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์
80309 ปัญหาการเมืองไทยปัจจุบัน
81428 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐานสำหรับรัฐศาสตร์
82328 นโยบายสาธารณะในบริบทโลก
83201 การเมืองการปกครองท้องถิ่น
90305 การผลิตสัตว์
91109 หลักการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
91427 การป่าไม้ชุมชน
91466 การผลิตสัตว์เชิงนันทนาการและเศรษฐกิจ
93461 การจัดการผลผลิตและการตลาดสินค้าปศุสัตว์
97317 ระบบสารสนเทศและระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม
97423 การวางผังโรงงานและการศึกษาการทำงานในอุตสาหกรรม
97433 การศึกษาความเป็นไปได้ทางอุตสาหกรรมและการจัดการโครงการ
99415 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
99419 ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

10151 ไทยศึกษา
11201 คณิตศาสตร์สำหรับสังคมศาสตร์
12305 ศิลปะกับสังคมไทย
13312 การวิเคราะห์สารสนเทศ
13323 การจัดการการเงินและการจัดการการดำเนินงาน
13414 การจัดการทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น
15205 หลักการประชาสัมพันธ์และโฆษณา
16338 การสื่อข่าวและการเขียนข่าว
16350 ศิลปะภาพถ่ายและภาพยนตร์
16374 การสร้างสารเพื่อผลิตรายการโทรทัศน์
20304 พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์
21003 การเล่น ของเล่น และเครื่องเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย
21008 การพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับเด็กปฐมวัย
24412 การพัฒนาเครื่องมือวัดด้านเจตพิสัยและทักษะพิสัย
25302 หลักและระบบงานแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
26403 แหล่งวิทยาการชุมชนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
31405 การวิเคราะห์โครงการ
32208 การบัญชีขั้นกลาง 2 รายงานการเงิน และการวิเคราะห์งบการเงิน
32339 การจัดการการเงิน การตลาด และการดำเนินงาน
32341 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
33303 นโยบายสาธารณะและการวางแผน
33410 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
41001 กฎหมายเกี่ยวกับผู้นำชุมชน
41232 กฎหมายอาญา 2: ภาคความผิด
41322 กฎหมายพาณิชย์ 2: ยืม ฝากทรัพย์ ตัวแทน ประกันภัย
41341 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 1: หลักทั่วไปในวิธีพิจารณาความแพ่ง
41452 สถาบันระหว่างประเทศ
41454 กฎหมายสิทธิมนุษยชน
50101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
52205 การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
52404 การตรวจประเมิน การบำบัดโรคเบื้องต้น การฟื้นฟูสภาพและการส่งต่อ
54109 การยศาสตร์
54122 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุข
54128 เทคโนโลยีการควบคุมทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
54129 พื้นฐานวิศวกรรมในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
60228 คณิตเศรษฐศาสตร์และสถิติเศรษฐศาสตร์
71101 วิทยาศาสตร์พื้นฐานสำหรับงานอาหารและโภชนาการ
72302 นโยบาย และกฎหมายเกี่ยวกับครอบครัว
80203 ปัญหาพัฒนาการทางการเมืองไทย
81415 การวางนโยบาย โครงการ และการบริหารโครงการ
82227 ความคิดทางการเมืองและสังคม
90307 การผลิตพืช
91463 ระบบสารสนเทศและการวิจัยเพื่อการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม
92411 สารสนเทศและวิธีการวิจัยทางสหกรณ์และธุรกิจชุมชน
93462 การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก (ไม่ ฝึกปฏิบัติ)
96411 ระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้
96412 การบริหารโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
97210 คณิตศาสตร์ประยุกต์สำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
99410 การจัดการและการออกแบบระบบโทรคมนาคม

สิ้นสุดการสอบ

จากตาราง :

รวมทั้งสิ้น 254 ชุดวิชา