ตารางสอบโครงการสัมฤทธิบัตร

รุ่นที่ 126
รหัสรุ่น 663


วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2567

เวลา 09.00 - 12.00 น.
เวลา 13.30 - 16.30 น.
10103 ทักษะชีวิต
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
10131 สังคมมนุษย์
10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
10171 การใช้ภาษาอังกฤษ
11011 การอ่านและการเขียนภาษาเขมร
11201 คณิตศาสตร์สำหรับสังคมศาสตร์
12312 ประวัติศาสตร์การเมืองและเศรษฐกิจไทย
12406 ไทยกับการปรับประเทศให้ทันสมัย
13202 การสื่อสารในงานสารสนเทศ
13422 พฤติกรรมองค์การและการจัดการการตลาด
15233 ความรู้ทางสังคมศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักนิเทศศาสตร์
16339 การรายงานข่าวและการบรรณาธิกร
16343 การเขียนบทวิทยุกระจายเสียง
16351 ทฤษฎีและการวิจารณ์ภาพยนตร์
16354 สื่อโฆษณา
16356 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์
16419 การจัดรายการโทรทัศน์
21328 นวัตกรรม สื่อและเทคโนโลยีการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย
24401 จิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐานเพื่อการวัดและประเมินผลการศึกษา
24417 การบริหารงานการวัดและประเมินผลการศึกษา
25301 จิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐานเพื่อการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
25405 เทคนิคการปรึกษาเบื้องต้น
26302 การจัดการศึกษานอกระบบเพื่อการเรียนรู้ในชุมชน
26405 การเรียนรู้ทางไกล
27103 สื่อการศึกษาพัฒนสรร
30211 องค์การและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์
32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
32302 การจัดการการตลาด
32311 การบัญชีต้นทุนและการบัญชีเพื่อการจัดการ
32326 การจัดการเชิงกลยุทธ์และการจัดการเพื่อสร้างสมรรถนะ
32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
32336 การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน
32447 การบัญชีภาษีอากรและการวางแผนภาษีอากร
33201 การบริหารราชการไทย
33410 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
33442 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐ
40205 กฎหมายธุรกิจ
41211 กฎหมายแพ่ง 1: บุคคล นิติกรรม สัญญา
41212 กฎหมายแพ่ง 2: หนี้ ละเมิด
41214 กฎหมายแพ่งว่าด้วยบุคคล นิติกรรม และหนี้
41341 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 1: หลักทั่วไปในวิธีพิจารณาความแพ่ง
41402 ระบบกฎหมายไทยและต่างประเทศ
41405 กฎหมายสิ่งแวดล้อม
41431 การบริหารงานยุติธรรม
41451 กฎหมายระหว่างประเทศ
41463 องค์ความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรม หลักสิทธิมนุษยชน และหลักธรรมาภิบาล
52308 พัฒนาการของมนุษย์และสุขภาพ
54106 พิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร์
54129 พื้นฐานวิศวกรรมในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
60410 เศรษฐมิติและการประยุกต์
60436 สถาบันการเงินและการลงทุน
60474 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม เทคโนโลยีและความจำเริญทางเศรษฐกิจ
71316 สรีรวิทยาและชีวเคมีทางโภชนาการ
72205 สถิติและการวิจัยด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว
72305 การศึกษาชีวิตครอบครัวและชุมชน
81416 การบริหารงานบุคคลภาครัฐ
82202 การเมืองเปรียบเทียบ
82427 การพัฒนามนุษย์ในบริบทโลก
82429 การระหว่างประเทศของไทย
90201 การจัดการฟาร์ม
90206 เทคโนโลยีเพื่อการจัดการทรัพยากรเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
91357 พื้นฐานความรู้สิ่งแวดล้อม
92223 การจัดการการเงินและการภาษีอากรสำหรับสหกรณ์และธุรกิจชุมชน
92311 การจัดการสหกรณ์และธุรกิจชุมชนเชิงกลยุทธ์
92411 สารสนเทศและวิธีการวิจัยทางสหกรณ์และธุรกิจชุมชน
93456 การจัดการการผลิตธัญพืชและพืชอาหารสัตว์เชิงธุรกิจ (ไม่ ฝึกปฏิบัติ)
93463 การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง ( ไม่ ฝึกปฏิบัติ )
93467 การจัดการการผลิตไม้ผลเชิงธุรกิจ
93468 การจัดการการผลิตผักเชิงธุรกิจ
96304 การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
97418 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรม
99201 วิทยาศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
99203 คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์
99301 เทคโนโลยีการบริการผ่านเว็บและการประยุกต์

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
11007 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว
12303 สังคมไทย
12311 โลกทัศน์ไทย
13314 การจัดการองค์การสารสนเทศ
13423 ระบบสารสนเทศสำนักงาน
15232 แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสาร
15336 การจัดการนวัตกรรมการสื่อสารองค์กรเชิงกลยุทธ์
16462 ความรู้และทักษะการสื่อสารชุมชน
20202 วิทยาการสอน
20302 สถิติ วิจัย และประเมินผลการศึกษา
21004 ครอบครัวศึกษากับการพัฒนาเด็กปฐมวัย
21009 การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย
25303 การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยากับคุณภาพชีวิต
27112 การบริหารศูนย์สื่อการศึกษา
30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ
30210 หลักการตลาดและการจัดการการดำเนินงาน
31410 การจัดการงานก่อสร้างอย่างยั่งยืน
32207 การบัญชีขั้นกลาง 1 และระบบสารสนเทศทางการบัญชี
32210 องค์การและการจัดการและการจัดการเชิงกลยุทธ์
32304 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
32316 การจัดการการขายและศิลปะการขาย
32344 ตลาดการเงิน และสถาบันการเงิน
32408 การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและการค้าปลีก
32432 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา
32443 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการสอบบัญชีและการตรวจสอบภายใน
32444 การสอบบัญชีและการตรวจสอบภายในขั้นสูง
32446 การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูงและการจัดการต้นทุนเชิงกลยุทธ์
32452 กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การแห่งการเรียนรู้
33207 เศรษฐศาสตร์และการคลังสาธารณะ
33303 นโยบายสาธารณะและการวางแผน
40101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
41312 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
41323 กฎหมายพาณิชย์ 3: ประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ ตั๋วเงิน
41342 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 2: วิธีพิจารณาความแพ่งและกฎหมายล้มละลาย
41401 ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย
41404 กฎหมายแรงงาน
41458 อาชญากรรมทางธุรกิจ
50103 สถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
51107 ชีวเคมี โภชนศาสตร์ และโภชนบำบัดสำหรับพยาบาล
52304 โภชนศาสตร์สาธารณสุข
54114 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม: การควบคุม
54119 ชีวสถิติและระเบียบวิธีวิจัยสำหรับงานสาธารณสุข
60434 วิธีการวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการศึกษาเศรษฐศาสตร์
71411 อาหารและโภชนบำบัด
72101 จิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต
72204 เศรษฐกิจครอบครัว
72303 พัฒนาการวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
80206 ปัญหาการพัฒนาชนบทไทย
80212 หลักพื้นฐานทางรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
81427 กฎหมายอาญา สำหรับรัฐศาสตร์
82329 การทูตและนโยบายต่างประเทศ
82425 ลัทธิการเมืองและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
83203 ประชาธิปไตยและกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตย
91363 การจัดการทรัพยากรป่าไม้
91464 พืชสวนประดับในการจัดภูมิทัศน์
91471 ผู้นำ กลุ่ม องค์กร และเครือข่ายทางการเกษตร
93353 นวัตกรรมและการจัดการผลผลิตพืช
93355 สุขศาสตร์และการป้องกันโรคสัตว์
94462 ธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ
94464 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในธุรกิจการเกษตร
96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
96407 การพัฒนาระบบสารสนเทศ
97314 เทคโนโลยีการวางแผนและการควบคุมทางการผลิตในอุตสาหกรรม
99316 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ


วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2567
เวลา 09.00 - 12.00 น.
เวลา 13.30 - 16.30 น.
10121 อารยธรรมมนุษย์
10152 ไทยกับสังคมโลก
10202 การอ่านภาษาไทย
11012 ภาษาเขมรเชิงธุรกิจ
11301 ภาษาอังกฤษสำหรับนักธุรกิจ
11302 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
11303 ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานโรงแรม
11304 ภาษาอังกฤษสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงาน
11306 ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสาธารณสุข
11307 ภาษาอังกฤษสำหรับช่าง
11308 ภาษาอังกฤษเพื่อการเกษตร
11311 ภาษาอังกฤษสำหรับครูสอนภาษา
12402 วัฒนธรรมกับการท่องเที่ยว
13313 การบริการและเผยแพร่สารสนเทศ
15231 หลักวิชาชีพนิเทศศาสตร์
15266 สื่อศึกษาในยุคดิจิทัล
20201 พัฒนศึกษา
20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
20303 จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้
20304 พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์
21329 การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ และสังคม
26005 กรณีศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ
26404 หลักการเรียนรู้และเทคนิคการฝึกอบรม
26406 การพัฒนาและการใช้สื่อการเรียนรู้เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
27102 เทคโนโลยีทางการสอน
27117 เทคโนโลยีการจัดการศึกษา
30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ
32209 การบัญชีขั้นต้นและหลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
32314 การบัญชีขั้นสูง 1 และการบัญชีขั้นสูง 2
32334 ระบบสารสนเทศทางการตลาดและการวิจัยการตลาด และการศึกษาความเป็นไปได้
32475 การตลาดระหว่างประเทศและการตลาดโลก
32489 นวัตกรรมการตลาดและการตลาดดิจิทัล
32490 การวิเคราะห์ตราสารทางการเงินและการจัดการสินเชื่อ
32493 การจัดการนวัตกรรมและการจัดการเพื่อความยั่งยืน
33208 แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์
33412 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์
33446 นโยบาย แผน และโครงการท้องถิ่น
41005 การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
41006 การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
41213 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน
41215 กฎหมายแพ่งว่าด้วยละเมิดและทรัพย์สิน
41313 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน
41343 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3: วิธีพิจารณาความอาญา
41403 กฎหมายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม
52407 การวางแผนและประเมินผลงานสาธารณสุข
54124 ระบบสุขภาพและวิทยาการระบาด
54130 เทคโนโลยีการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
60424 เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง
61407 เศรษฐศาสตร์การผลิตและการจัดการการตลาด
71414 การควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพอาหาร
71415 การจัดบริการอาหารในสถาบัน
72203 การจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชนเพื่อคุณภาพชีวิต
72304 สวัสดิการสังคมและการจัดการบริการสำหรับครอบครัว
80204 เศรษฐกิจกับการเมืองไทย
80205 พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทย
80207 ปัญหาการเมืองในภูมิภาคและชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย
81417 การบริหารและการพัฒนาองค์การ
81428 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และพยานหลักฐานสำหรับรัฐศาสตร์
82327 อาเซียนเบื้องต้น
82426 การเมืองการปกครองในยุโรปและอเมริกา
83202 ความรู้ทั่วไปทางกฎหมาย สำหรับรัฐศาสตร์
90208 คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์พื้นฐานเพื่อการเกษตร
91325 นิเวศวิทยาและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
91369 นวัตกรรมการเกษตรเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
91419 การบริหารจัดการทุนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
92117 สหกรณ์และธุรกิจชุมชนกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
92320 การจัดการและการดำเนินงานสหกรณ์และธุรกิจชุมชน
93337 การปรับปรุงพันธุ์พืชและการขยายพันธุ์พืช
93345 การปรับปรุงพันธุ์และการสืบพันธุ์สัตว์
93465 การจัดการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
94330 การจัดการการปฏิบัติการและการแปรรูปสินค้าเกษตร
96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
97217 พื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องกลสำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
97220 การจัดการและการพัฒนากลยุทธ์ผลิตภัณฑ์
99319 การออกแบบส่วนปฏิสัมพันธ์บนเว็บและโมบาย
99415 วิศวกรรมซอฟต์แวร์

10151 ไทยศึกษา
10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
10172 การอ่านภาษาอังกฤษ
10173 การเขียนภาษาอังกฤษ
11013 ภาษาเขมรเพื่อการท่องเที่ยว
12310 วิถีไทย
13311 การพัฒนาและการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
13321 การสื่อสารธุรกิจในยุคดิจิทัล
15206 คอนเทนต์เชิงสร้างสรรค์
15335 การวิจัยการสื่อสารและการจัดการข้อมูลในยุคดิจิทัล
20308 การบริหารจัดการเรียนการสอน
21005 การประเมินและสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัย
21010 การดูแลเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษ
24411 การพัฒนาเครื่องมือวัดด้านพุทธิพิสัย
24412 การพัฒนาเครื่องมือวัดด้านเจตพิสัยและทักษะพิสัย
26004 การบริหารและจัดการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ
30205 คณิตศาสตร์และสถิติ
32339 การจัดการการเงิน การตลาด และการดำเนินงาน
32340 การเงินส่วนบุคคลและการภาษีอากร
32474 การสื่อสารและการส่งเสริมการตลาด
32478 การจัดการธุรกิจการจัดประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
33304 การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
41007 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
41008 การจัดการการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
41201 กฎหมายมหาชน
41216 กฎหมายอาญา: ภาคบทบัญญัติทั่วไป ความผิด และลหุโทษ
41217 หลักกฎหมายมหาชนและกฎหมายรัฐธรรมนูญ
41218 กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ 1
41231 กฎหมายอาญา 1: ภาคบทบัญญัติทั่วไป
41232 กฎหมายอาญา 2: ภาคความผิด
41314 กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ 2
41324 กฎหมายพาณิชย์ 4: หุ้นส่วน บริษัท
50102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
52305 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
54123 วิทยาศาสตร์ชีวภาพสำหรับงานสาธารณสุข
54134 การยศาสตร์และจิตวิทยาอุตสาหกรรม
55101 ชีววิทยา เคมีและชีวเคมีสำหรับการแพทย์แผนไทย
60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
60340 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
60341 ไทยในเศรษฐกิจโลก
71101 วิทยาศาสตร์พื้นฐานสำหรับงานอาหารและโภชนาการ
71204 โภชนศึกษาและการสื่อสาร
80202 สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย
81312 หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์
81415 การวางนโยบาย โครงการ และการบริหารโครงการ
82321 การเมืองการปกครองของประเทศในเอเชีย
82324 เศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศ
82326 กฎหมายระหว่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ
90204 พื้นฐานการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
91326 วนศาสตร์เกษตร
93466 เทคโนโลยีในการจัดการการผลิตสัตว์
93470 การจัดภูมิทัศน์เชิงธุรกิจ
96404 การตรวจสอบระบบงานคอมพิวเตอร์และการควบคุมภายใน
97103 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์
99314 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
99402 การจัดการความมั่นคงปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์
99414 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

สิ้นสุดการสอบ

จากตาราง :

รวมทั้งสิ้น 276 ชุดวิชา


รายการหลัก