ภาษาเขมร

รหัสและชื่อชุดวิชา
ชุดวิชาละ
(บาท)
รุ่นที่
126
127
128
129

                                 เสริมทักษะภาษาเขมร
10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร


1,200
11010 พื้นฐานสังคมและวัฒนธรรมเขมร
1,100
-
-
11011 การอ่านและการเขียนภาษาเขมร 
1,200
11012 ภาษาเขมรเชิงธุรกิจ 
1,100
-
-
11013 ภาษาเขมรเพื่อการท่องเที่ยว 
1,100
-
-

          หมายเหตุ       
 เปิดสอนในรุ่นนั้น
                                  
-   ไม่เปิดสอนในรุ่นนั้นรายการหลัก