ภาษาอังกฤษ

ชื่อชุดวิชา
ชุดวิชาละ
(บาท)
รุ่นที่
126
127
128
129

                                        เสริมทักษะภาษาอังกฤษ
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

1,200
10171 การใช้ภาษาอังกฤษ
1,200
10172 การอ่านภาษาอังกฤษ
1,200
10173 การเขียนภาษาอังกฤษ
1,100
-
-
11301 ภาษาอังกฤษสำหรับนักธุรกิจ
1,100
-
-
11302 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
1,100
-
-
11303 ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานโรงแรม
1,200
-
-
11304 ภาษาอังกฤษสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงาน
1,200
-
-
11306 ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสาธารณสุข
1,100
-
-
11307 ภาษาอังกฤษสำหรับช่าง
1,100
-
-
11308 ภาษาอังกฤษเพื่อการเกษตร
1,100
-
-
11311 ภาษาอังกฤษสำหรับครูสอนภาษา
1,100
-
-
41401 ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย
1,100
-
-

          หมายเหตุ        เปิดสอนในรุ่นนั้น
                                  
-   ไม่เปิดสอนในรุ่นนั้น


รายการหลัก