ตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียนเป็นผู้เรียน และ
ตรวจสอบการจัดส่งเอกสารการสอน


ตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียนเป็นผู้เรียน (เลขประจำตัวผู้เรียน)
ผู้เรียนสัมฤทธิบัตร หลังจากสมัครเรียน ประมาณ 15-20 วัน
เพื่อใช้เข้าระบบออนไลน์ สอบถาม-ตอบ-รับ มสธ.(บัตรผู้เรียนส่งตามหลัง)
สมัครทางไปรษณีย์รอรับบัตรตามที่อยู่ สมัครออนไลน์ข้อมูลบัตรใช้ใน STOU SISA
* รุ่น 124 (รหัสรุ่น 661) ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษา 1
* รุ่น 125 (รหัสรุ่น 662) ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษา 1
* รุ่น 126 (รหัสรุ่น 663) ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษา 2
 * รุ่น 127 (รหัสรุ่น 664) ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษา 2

...คลิก..คลิก...


ตรวจสอบการจัดส่งเอกสารการเรียนโครงการสัมฤทธิบัตร
...คลิก..คลิก...

 

 
 

         

จัดทำโดย ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล สำนักการศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9/9 หมู่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

ติดต่อสอบถามที่ Line : โครงการสัมฤทธิบัตร มสธ.

โทรศัพท์ 0 2504 7711-12
โทรสาร 0 2503 3379