...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...


10 ชุดวิชายอดฮิต ที่มีผู้ลงทะเบียนเรียนมากที่สุด
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


10151 ไทยศึกษา
10141 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
10121 อารยธรรมมนุษย์
10131 สังคมมนุษย์
40101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
41451 กฎหมายระหว่างประเทศ
10103 ทักษะชีวิต
41213 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน
41341 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 1: หลักทั่วไปในวิธีพิจารณาความแพ่ง