|ระบบสารสนเทศบัณฑิตศึกษา |หลักสูตรการศึกษา |

สาขาวิชาศิลปศาสตร์


      

หลักสูตรที่เปิดสอน

 

ระดับปริญญาเอก

 
1.
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2552)
   
 

ระดับปริญญาโท

 
1.
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาไทยคดีศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552)
 
2.
   
 

ระยะเวลาการศึกษา

  -  ระดับปริญญาเอกมีระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 9 ปีการศึกษา นับจากวันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา
 
-  ระดับปริญญาโทมีระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา นับจากวันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา
   
 

การสอนด้วยระบบ e-learning


ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์
(Doctor of Philosophy Program in Information Science)
  ชื่อปริญญา
  ชื่อเต็ม ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สารสนเทศศาสตร์)
  อักษรย่อ ปร.ด. (สารสนเทศศาสตร์)
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Doctor of Philosophy (Information Science)
  อักษรย่อภาษาอังกฤษ Ph.D. (Information Science)
  คุณสมบัติของผู้สมัคร
 
1.
สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโทจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับรองวิทยฐานะและรับรองปริญญาแล้ว
 
2.

มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาโทไมน้อยกว่า 3.25 จากระบบคะแนน 4.00 ส่วนผู้สมัครที่มีผลการศึกษาน้อยกว่า 3.25 ต้องนำเสนอผลงานทางวิชาการหรือผลการปฏิบัติงาน
ในลักษณะที่มหาวิทยาลัยกำหนด และมีประสบการณ์การทำงานหลังจากจบปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 1 ปี

 
3.
มีข้อมูลหลักฐานรับรองเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ ผลงาน และประสบการณ์ที่เด่นชัดและเหมาะสมในศาสตร์ที่ศึกษา และมีโครงการและแผนการที่ขัดเจนเกี่ยวกับการนำ
ความรู้และประสบการณ์จากการศึกษาตามหลักสูตรไปปฏิบัติภายหลังสำเร็จการศึกษา
 
4.
มีควาามรู้ภาษาต่างประเทศตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด และ
 
5.

มีโครงการในการทำดุษฎีนิพนธ์

  หมายเหตุ
ผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 1-5 มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าศึกษาโดยกำหนดให้ศึกษาชุดวิชาเพิ่มเติมหรือตามเงื่อนไขอื่นๆ ทั้งนี้ ให้ขึ้นอยู่กับผลการพิจารณา
ของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย
         
 

ระดับปริญญาโท

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาไทยคดีศึกษา
(Master of Arts Program in Thai Studies)
  ชื่อปริญญา
  ชื่อเต็ม ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ไทยคดีศึกษา)
  อักษรย่อ ศศ.ม. (ไทยคดีศึกษา)
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Master of Arts (Thai Studies)
  อักษรย่อภาษาอังกฤษ M.A. (Thai Studies)
  คุณสมบัติของผู้สมัคร
 
1.
สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีทุกสาขาวิชาหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และ
 
2.
มีประสบการณ์การทำงานหลังจากจบปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
 
3.
เป็นผู้ที่สภาวิชาการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเข้ารับการศึกษาได้ โดยไม่กระทบกระเทือนต่อการรักษามาตรฐานบัณฑิตศึกษา
         
 

ระดับปริญญาโท

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์
(Master of Arts Program in Information Science)
  ชื่อปริญญา
  ชื่อเต็ม ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สารสนเทศศาสตร์)
  อักษรย่อ ศศ.ม. (สารสนเทศศาสตร์)
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Master of Arts (Information Science)
  อักษรย่อภาษาอังกฤษ M.A. (Information Science)
  คุณสมบัติของผู้สมัคร
 
1.
สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีโดยไม่จำกัดสาขาวิชาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และ
 
2.

มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.30

     
 

จำนวนผู้เยี่ยมชม : 51110 คน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ศูนย์สารสนเทศ โทร. 0-2504-7788

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels และ Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำข้อมูลโดย  ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน  สำนักวิชาการ
Last updated : 13-Sep-2010 10:54 AM
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity. All rights reserved.