หน้าหลัก มสธ.
 
line decor
line decor
 


 
 
โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559


หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในปีการศึกษา 2559

 
สาขาวิชาศิลปศาสตร์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
สาขาวิชานิติศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์


หลักสูตรย้อนหลังปีการศึกษา

 

  

 

 
 
         

 

© 2002-2008 Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved.
Comments & Suggestions Email: webmaster@stou.ac.th