|ระบบสารสนเทศบัณฑิตศึกษา |หลักสูตรการศึกษา |

 สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

 

สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

 

หลักสูตรที่เปิดสอน มี 2 ระดับ 4 หลักสูตร คือ

 

ระดับปริญญาเอก

 
1.
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554-TQF)
 
2.
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2557-TQF)
 

ระดับปริญญาโท

 
1.
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554-TQF)
 
2.
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554-TQF)
  ระยะเวลาการศึกษา
    -  ระดับปริญญาเอกมีระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 9 ปีการศึกษา นับจากวันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา
    -  ระดับปริญญาโทมีระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา นับจากวันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา
  ระบบการสอนด้วย e-Learning
     
  e-Book หลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
  หมายเหตุ  กำหนดเวลาการเปิดสอนหลักสูตรในแต่ละระดับสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/Masters/
TOP

ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
Doctor of Business Administration Program
  ชื่อปริญญา
 
ชื่อเต็ม
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
  อักษรย่อ บธ.ด.
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Doctor of Business Administration
  อักษรย่อภาษาอังกฤษ D.B.A.
  คุณสมบัติของผู้สมัคร
 
1.
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตในสาขาวิชาบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้การรับรองวิทยฐานะและรับรองปริญญาแล้ว หรือในสาขาวิชาอื่นที่ใกล้เคียงหรือเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 
2.
มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาโททางการบริหารธุรกิจหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3.25 จากระบบคะแนน 4.00 แต้ม
 
3.
มีความรู้ภาษาอังกฤษโดยสอบผ่านการทดสอบตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยผลการทดสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย และ
 
4.
มีโครงการในการทำดุษฎีนิพนธ์
  หมายเหตุ   ผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 1-5 มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าศึกษาโดยกำหนดให้ศึกษาชุดวิชาเพิ่มเติมหรือตามเงื่อนไขอื่นๆ ทั้งนี้ ให้ขึ้นอยู่กับผลการพิจารณาของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย
     
     

ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์
Doctor of Philosopy Program in Public Administration
  ชื่อปริญญา
 
ชื่อเต็ม
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)
  อักษรย่อ ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Doctor of Philosopy (Public Administration)
  อักษรย่อภาษาอังกฤษ Ph.D. (Public Administration)
  คุณสมบัติของผู้สมัคร
  แบบ 1.1
 
1.
เป็นอาจารย์หรือผู้สอนในระดับอุดมศึกษาหรือนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาที่มีประสบการณ์การสอน หรือทำวิจัยไม่น้อยกว่า 5 ปี ซึ่งสำเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์
จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษาให้การรับรอง วิทยฐานะและรับรองปริญญาแล้ว
 
2.
มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาโทไม่น้อยกว่า 3.5 0 จากระบบคะแนน 4.00
 
ในกรณีที่ขาดคุณสมบัติ คณะกรรมการรับสมัครอาจพิจารณารับผู้มีความรู้ความสามารถและมีผลงานด้านวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์เด่นเป็นที่ประจักษ์ และต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโทไม่ต่ำกว่า 3.25 จากระบบคะแนน 4.00 หรือเทียบเท่า
 
3.
มีผลงานวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์เด่นเป็นที่ประจักษ์ทั้งในตำราและบทความวิชาการ/วิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติจำนวนมาก
 
4.
มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 
5.
มีโครงการในการทำดุษฎีนิพนธ์
 
6.

มีการสอบความรู้ด้านการวิจัย โดยต้องอยู่ในระดับ “ดีมาก”

 
แบบ 2.1
 
1.
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือในสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น
ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับรองวิทยฐานะและรับรองปริญญาแล้ว
 
2.
มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาโท ไม่น้อยกว่า 3.25 จากระบบคะแนน 4.00
 
ในกรณีที่ขาดคุณสมบัติ คณะกรรมการรับสมัครอาจพิจารณารับผู้มีความรู้ความสามารถและมีผลงานด้านวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์เด่นเป็นที่ประจักษ์ และต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโทไม่ต่ำกว่า 3.20 จากระบบคะแนน 4.00 หรือเทียบเท่า
 
3.
มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 
4.
มีโครงการในการทำดุษฎีนิพนธ์
 
5.
มีการสอบความรู้ด้านการวิจัย โดยต้องอยู่ในระดับ “ดี”
     
     

ระดับปริญญาโท

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
Master of Business Administration Program
  ชื่อปริญญา
 
ชื่อเต็ม
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
  อักษรย่อ บธ.ม.
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Master of Business Administration
  อักษรย่อภาษาอังกฤษ M.B.A.
  คุณสมบัติของผู้สมัคร
 
1.
สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาใดก็ได้จากสถาบันอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับรอง
 
2.
มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.50 ในระดับคะแนน 4 แต้ม และ
 
3.
มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถศึกษาเอกสารทางวิชาการได้ โดยมีหลักฐานแสดงประกอบ
  หมายเหตุ  1) ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 และ 3 แต่ได้คะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีต่ำกว่า 2.50 สาขาวิชาวิทยาการจัดการอาจรับเข้าศึกษาได้หากมีประสบการณ์ในการทำงานและมีความชำนาญในงาน
                  2) ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1-3 จะต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและไม่เคยถูกให้ออกจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นเนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย หากการกระทำนั้นได้กระทำโดยมิได
้มีเจตนากระทำความผิด หรือกระทำโดยประมาท และลุแก่โทษในการกระทำ จะกลับเข้าศึกษาใหม่ได้ หากสภาวิชาการเห็นสมควรให้เข้าศึกษา ทั้งนี้ เมื่อพ้นกำหนด 5 ปี นับตั้งแต่วันประกาศถอนสภาพการเป็นนักศึกษา
 
     

ระดับปริญญาโท

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
Master of Public Administration Program
  ชื่อปริญญา
 
ชื่อเต็ม
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
  อักษรย่อ รป.ม.
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Master of Public Administration
  อักษรย่อภาษาอังกฤษ M.P.A.
  คุณสมบัติของผู้สมัคร
 
1.
สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาใดก็ได้จากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
 
2.
มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.50 ในระดับคะแนน 4 แต้ม และ
 
3.
มีประสบการณ์ในการทำงานหลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 1 ปี
  หมายเหตุ 1) ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 และ 3 แต่ได้คะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีต่ำกว่า 2.50 สาขาวิชาวิทยาการจัดการอาจรับเข้าศึกษาได้ หากมีประสบการณ์ในการทำงานและมีความชำนาญในงานมากพอ
                 2) ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1-3 จะต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและไม่เคยถูกให้ออกจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นเนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย หากการกระทำนั้นได้กระทำโดยมิได
้มีเจตนากระทำความผิด หรือกระทำโดยประมาท และลุแก่โทษในการกระทำ จะกลับเข้าศึกษาใหม่ได้ หากสภาวิชาการเห็นสมควรให้เข้าศึกษา ทั้งนี้ เมื่อพ้นกำหนด 5 ปี นับตั้งแต่วันประกาศถอนสภาพการเป็นนักศึกษา
 
     

จำนวนผู้เยี่ยมชม : 134886 คน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ศูนย์สารสนเทศ โทร. 0-2504-7788

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels และ Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำข้อมูลโดย ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน สำนักวิชาการ
จัดทำระบบโดย คณะทำงานบริหารสารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Last updated: 26-December-2015 3:15 PM
©2002-2011 Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved.