หน้าหลัก :: Home หน้าหลัก :: Home
 
Join :  
เกี่ยวกับ มสธ. | ระบบการเรียนการสอนทางไกล | หลักสูตร | ตารางกิจกรรมนักศึกษา | สาขาวิชา | สำนัก/หน่วยงาน | โครงการพิเศษ | บริการอื่นๆ | ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. | ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ
line decor
line decor

 

 

 

 

 

 
ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ
 
STOU Online
 
บริการห้องสมุด
 
ศูนย์หนังสือ มสธ.
  สำหรับนักศึกษา มสธ.
 
E-mail นักศึกษา
 
สมัคร sms
 

 

ปีการศึกษา 2562
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ มกราคม - กุมภาพันธ์ 2562

 
รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2561


สาขาวิชา แขนงวิชา วิชาเอก/วิชาเฉพาะ/เน้น แผน
พยาบาลศาสตร์
ขยายรับสมัครถึง 15 ก.ย.61
สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล(ปิดรับ) - เปิดรับแผน ก
สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน - เปิดรับแผน ก
ศิลปศาสตร์ (ปิดรับ 15 พ.ค.61)
(025048516-7)
สารสนเทศศาสตร์ - เปิดรับแผน ก/ข 
นิเทศศาสตร์
(025048400)
ขยายรับสมัครถึง 15 ก.ย.61
นวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น - เปิดรับแผน ก/ข 
การบูรณาการการสื่อสาร - เปิดรับแผน ก/ข 
การบริหารกิจการสื่อสาร - เปิดรับแผน ก/ข 
ศึกษาศาสตร์
(025048505-6)
หลักสูตรและการสอน
ภาษาไทย เปิดรับแผน ก
คณิตศาสตร์ เปิดรับแผน ก
สังคมศึกษา เปิดรับแผน ก
ภาษาอังกฤษ เปิดรับแผน ก
อาชีวศึกษาและการงานอาชีพ
ขยายรับสมัครถึง 10 สิงหาคม 61
เปิดรับแผน ก
- (ปิดรับ 15 พ.ค.61) วิทยาศาสตร์ศึกษา เปิดรับแผน ก
บริหารการศึกษา(ปิดรับ 15 พ.ค.61) - เปิดรับแผน ก/ข 
การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
ขยายรับสมัครถึง 15 กรกฏาคม 61
- เปิดรับแผน ก/ข 
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ขยายรับสมัครถึง 10 สิงหาคม 61
- เปิดรับแผน ก/ข 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตแขนงวิชาหลักสูตรและการสอน
(ปิดรับ 15 พ.ค.61)
- -
วิทยาการจัดการ
(025048182-6)
บริหารธุรกิจ - เปิดรับแผน ก/ข 
บริหารรัฐกิจ
ขยายรับสมัครถึง 30 มิถุนายน 61
รัฐประศาสนศาสตร์ เปิดรับแผน ก/ข 
การจัดการธุรกิจและการบริการ
ขยายรับสมัครถึง 30 มิถุนายน 61
การตลาด เปิดรับแผน ก/ข 
การเงินและการบัญชี เปิดรับแผน ก/ข
การบริการ เปิดรับแผน ก/ข
นิติศาสตร์ (ปิดรับ 15 พ.ค.61)
(02 504 8362)
- กฎหมายธุรกิจ เปิดรับแผน ก/ข 
- กฎหมายมหาชน เปิดรับแผน ก/ข 
- กฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม เปิดรับแผน ก/ข 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
(025048032-3)
- กลุ่มวิชาบริหารสาธารณสุข เปิดรับแผน ก
- กลุ่มวิชาบริหารโรงพยาบาล เปิดรับแผน ก
- การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม
ขยายรับสมัครถึง 30 มิถุนายน 61
เปิดรับแผน ก
เศรษฐศาสตร์
ขยายรับสมัครถึง 15 ก.ย.61
(025048197-8)
- เศรษฐศาสตร์ เปิดรับแผน ก/ข 
- เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เปิดรับแผน ก/ข
มนุษยนิเวศศาสตร์
ขยายรับสมัครถึง 15 ก.ย. 61
(025048041-2)
วิทยาการอาหารและโภชนาการ การจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ เปิดรับแผน ก/ข
รัฐศาสตร์
ขยายรับสมัครถึง 15 มิ.ย.61
(025048356-9)
- การเมืองการปกครอง เปิดรับแผน ก/ข
- การเมืองการปกครองท้องถิ่น เปิดรับแผน ก/ข
เกษตรศาสตร์และสหกรณ์
- ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร(ปิดรับ 31/3/61) เปิดรับแผน ก/ข 
สหกรณ์ - เปิดรับแผน ก/ข 
- การจัดการทรัพยากรเกษตร
ขยายรับสมัครถึง 15 ก.ย.61
(025048142)
เปิดรับแผน ก/ข 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ขยายรับสมัครถึง 15 ก.ย. 61
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร - เปิดรับแผน ก/ข 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม - เปิดรับแผน ก/ข ระเบียบการรับสมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัคร

**Downloadใบสมัคร สำหรับผู้สมัครให้ปริ้นใบสมัครและกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทั้ง 2 ส่วน
1.กรอกใบสมัครให้ครบถ้วน
2.ชำระค่าสมัคร 500 บาทที่ไปรษณีย์ไทย (แบบฟอร์มชำระเงินอยู่ท้ายใบสมัคร)


สามารถส่งใบสมัครที่
1. ส่งด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช(One stop service)
2. ส่งด้วยตนเองที่ศูนย์วิทยพัฒนา ที่อยู่ศูนย์
3. ส่งทางไปรษณีย์ที

ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา สำนักบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตู้ ป.ณ. 55 ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขหลักสี่
กรุงเทพฯ 10210 (ส่งเอกสารการสมัครระดับปริญญาโท)

การแจ้งผลการคัดเลือก
- จัดส่งผลการคัดเลือกทางไปรษณีย์
- ตรวจสอบทางเว็บไซต์

 

ผู้สมัครทุกท่านควรตรวจสอบการกรอกข้อมูลใบสมัครให้ถูกต้องก่อนส่งใบสมัคร
และตรวจสอบจำนวนเอกสารประกอบใบสมัครให้ครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาคืนค่าธรรมเนียมการสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร
เพื่อรับการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท และประกาศนียบัตรบัณฑิตแก่ผู้สมัครไม่ว่ากรณีใดๆ
ยกเว้นกรณียกเลิกการเปิดสอนในหลักสูตรนั้นๆ

 

 

ขอรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา สำนักบัณฑิตศึกษา
โทรศัพท์ 0-2504-7561-4 (วันและเวลาราชการ)

 

 

 

ตรวจสอบใบสมัคร/ผลการคัดเลือก

 


  กระดานสนทนา มสธ.
โทรศัพท์ 0-2504-7788 : วันจันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 19.20 น.
  : วันเสาร์- อาทิตย์
08.30 - 16.30 น.
E-mail : ic.proffice@stou.ac.th
  โทรสาร : 0-2503-3546-8   
 
   

Last updated : 28-Aug-2018 9:29 AM  :: Old Webpage ::
© 2002-2011 Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved.
โปรดให้คำติชมและเสนอแนะได้ที่ :webmaster@stou.ac.th

เพื่อความสะดวกในการเข้าชมรายงานและใช้งานหน้าเว็บ ควรเลือกใช้ IE7 ขึ้นไปเพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง