หน้าหลัก :: Home หน้าหลัก :: Home
 
Join :  
เกี่ยวกับ มสธ. | ระบบการเรียนการสอนทางไกล | หลักสูตร | ตารางกิจกรรมนักศึกษา | สาขาวิชา | สำนัก/หน่วยงาน | โครงการพิเศษ | บริการอื่นๆ | ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. | ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ
line decor
line decor

 

 

 

 

 

 
ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ
 
STOU Online
 
บริการห้องสมุด
 
ศูนย์หนังสือ มสธ.
  สำหรับนักศึกษา มสธ.
 
E-mail นักศึกษา
 
สมัคร sms
 


รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2561
(รอบสอง ตั้งแต่บัดนี้ - 15 พฤษภาคม 2561)

สาขาวิชา แขนงวิชา วิชาเอก/วิชาเฉพาะ/เน้น แผน
1.ศิลปศาสตร์
(025048516-7)
สารสนเทศศาสตร์ - เปิดรับแผน ก/ข 
2.นิเทศศาสตร์
(025048400)
นวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น - เปิดรับแผน ก/ข 
การบูรณาการการสื่อสาร - เปิดรับแผน ก/ข 
การบริหารกิจการสื่อสาร - เปิดรับแผน ก/ข 
3.ศึกษาศาสตร์
(025048505-6)
หลักสูตรและการสอน    
ภาษาไทย เปิดรับแผน ก
คณิตศาสตร์ เปิดรับแผน ก
สังคมศึกษา เปิดรับแผน ก
ภาษาอังกฤษ เปิดรับแผน ก
อาชีวศึกษาและการงานอาชีพ เปิดรับแผน ก
- วิทยาศาสตร์ศึกษา เปิดรับแผน ก
บริหารการศึกษา - เปิดรับแผน ก/ข 
การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา - เปิดรับแผน ก/ข 
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา - เปิดรับแผน ก/ข 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตแขนงวิชาหลักสูตรและการสอน - -
4.วิทยาการจัดการ (025048182-6) บริหารธุรกิจร - เปิดรับแผน ก/ข 
บริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ เปิดรับแผน ก/ข 
การจัดการธุรกิจและการบริการ การตลาด เปิดรับแผน ก/ข 
การเงินและการบัญชี เปิดรับแผน ก/ข
การบริการ เปิดรับแผน ก/ข
5.นิติศาสตร์
(02 504 8362)
- กฎหมายธุรกิจ เปิดรับแผน ก/ข 
- กฎหมายมหาชน เปิดรับแผน ก/ข 
- กฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม เปิดรับแผน ก/ข 
6.วิทยาศาสตร์สุขภาพ (025048032-3) - กลุ่มวิชาบริหารสาธารณสุข เปิดรับแผน ก
- กลุ่มวิชาบริหารโรงพยาบาล เปิดรับแผน ก
- การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม เปิดรับแผน ก
7.เศรษฐศาสตร์
(025048197-8)
- เศรษฐศาสตร์ เปิดรับแผน ก/ข 
- เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เปิดรับแผน ก/ข
8.มนุษยนิเวศศาสตร์
(025048041-2)
วิทยาการอาหารและโภชนาการ การจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ เปิดรับแผน ก
9.รัฐศาสตร์
(025048356-9)
- การเมืองการปกครอง เปิดรับแผน ก/ข
- การเมืองการปกครองท้องถิ่น เปิดรับแผน ก/ข
10.เกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (025048142) - ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เปิดรับแผน ก/ข 
สหกรณ์ - เปิดรับแผน ก/ข 
- การจัดการทรัพยากรเกษตร เปิดรับแผน ก/ข 
11.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (025048192-3) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร - เปิดรับแผน ก/ข 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม - เปิดรับแผน ก/ข 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561 ของ มสธ. ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาการพยาบาลเรียบร้อยแล้ว
อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการของมหาวิทยาลัยในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ประมาณการความพร้อมเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
รุ่นภาคต้น ปีการศึกษา 2561 ได้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป


ระเบียบการรับสมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัคร

**Downloadใบสมัคร สำหรับผู้สมัครให้ปริ้นใบสมัครและกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทั้ง 2 ส่วน
1.กรอกใบสมัครให้ครบถ้วน
2.ชำระค่าสมัคร 500 บาทที่ไปรษณีย์ไทย (แบบฟอร์มชำระเงินอยู่ท้ายใบสมัคร)


สามารถส่งใบสมัครที่
1. ส่งด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช(One stop service)
2. ส่งด้วยตนเองที่ศูนย์วิทยพัฒนา ที่อยู่ศูนย์
3. ส่งทางไปรษณีย์ที

ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา สำนักบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตู้ ป.ณ. 55 ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขหลักสี่
กรุงเทพฯ 10210 (ส่งเอกสารการสมัครระดับปริญญาโท)

การแจ้งผลการคัดเลือก
- จัดส่งผลการคัดเลือกทางไปรษณีย์
- ตรวจสอบทางเว็บไซต์

 

ผู้สมัครทุกท่านควรตรวจสอบการกรอกข้อมูลใบสมัครให้ถูกต้องก่อนส่งใบสมัคร
และตรวจสอบจำนวนเอกสารประกอบใบสมัครให้ครบถ้วน
ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาคืนค่าธรรมเนียมการสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร
เพื่อรับการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท และประกาศนียบัตรบัณฑิตแก่ผู้สมัครไม่ว่ากรณีใดๆ
ยกเว้นกรณียกเลิกการเปิดสอนในหลักสูตรนั้นๆ

 

 

ขอรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา สำนักบัณฑิตศึกษา
โทรศัพท์ 0-2504-7561-4 (วันและเวลาราชการ)

 

 

 

ตรวจสอบใบสมัคร/ผลการคัดเลือก

 


  กระดานสนทนา มสธ.
โทรศัพท์ 0-2504-7788 : วันจันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 19.20 น.
  : วันเสาร์- อาทิตย์
08.30 - 16.30 น.
E-mail : ic.proffice@stou.ac.th
  โทรสาร : 0-2503-3546-8   
 
   

Last updated : 14-Mar-2018 8:06 AM  :: Old Webpage ::
© 2002-2011 Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved.
โปรดให้คำติชมและเสนอแนะได้ที่ :webmaster@stou.ac.th

เพื่อความสะดวกในการเข้าชมรายงานและใช้งานหน้าเว็บ ควรเลือกใช้ IE7 ขึ้นไปเพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง