เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษระดับ ป. โท (สำหรับนักศึกษาที่เข้าตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไป)

สรุปเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษแต่ละสาขาวิชา

สาขาวิชา
เบอร์โทรติดต่อ
การส่งผลคะแนนภาษาอังกฤษ
ศิลปศาสตร์
025048516-7
เมื่อนักศึกษาตรวจสอบว่าผ่านตามเกณฑ์ที่สาขาวิชากำหนดแล้วให้ส่งคะแนนไปยังสำนักบัณฑิตศึกษา
นิเทศศาสตร์
025048400
เมื่อนักศึกษาตรวจสอบว่าผ่านตามเกณฑ์ที่สาขาวิชากำหนดแล้วให้ส่งคะแนนไปยังสำนักบัณฑิตศึกษา
ศึกษาศาสตร์
025048505
ส่งผ่านสาขาวิชา Fax 025033567
วิทยาการจัดการ
025048182-6
เมื่อนักศึกษาตรวจสอบว่าผ่านตามเกณฑ์ที่สาขาวิชากำหนดแล้วให้ส่งคะแนนไปยังสำนักบัณฑิตศึกษา
นิติศาสตร์
025048362-4
เมื่อนักศึกษาตรวจสอบว่าผ่านตามเกณฑ์ที่สาขาวิชากำหนดแล้วให้ส่งคะแนนไปยังสำนักบัณฑิตศึกษา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
025048020,34
เมื่อนักศึกษาตรวจสอบว่าผ่านตามเกณฑ์ที่สาขาวิชากำหนดแล้วให้ส่งคะแนนไปยังสำนักบัณฑิตศึกษา

พยาบาลศาสตร์ 2560

025048037

เมื่อนักศึกษาตรวจสอบว่าผ่านตามเกณฑ์ที่สาขาวิชากำหนดแล้วให้ส่งคะแนนไปยังสำนักบัณฑิตศึกษา

พยาบาลศาสตร์ 1/2564
เศรษฐศาสตร์
025048197-8
เมื่อนักศึกษาตรวจสอบว่าผ่านตามเกณฑ์ที่สาขาวิชากำหนดแล้วให้ส่งคะแนนไปยังสำนักบัณฑิตศึกษา
หากไม่เป็นไปตามเกณฑ์ให้ส่งไปยังสาขาวิชาเพื่อพิจารณาและสาขาวิชาแจ้งผลไปยังสำนักบัณฑิตศึกษา
มนุษยนิเวศศาสตร์
02-5048041-3
เมื่อนักศึกษาตรวจสอบว่าผ่านตามเกณฑ์ที่สาขาวิชากำหนดแล้วให้ส่งคะแนนไปยังสำนักบัณฑิตศึกษา
รัฐศาสตร์
025048356-9
เมื่อนักศึกษาตรวจสอบว่าผ่านตามเกณฑ์ที่สาขาวิชากำหนดแล้วให้ส่งคะแนนไปยังสำนักบัณฑิตศึกษา
เกษตรศาสตร์และสหกรณ์
025048142
เมื่อนักศึกษาตรวจสอบว่าผ่านตามเกณฑ์ที่สาขาวิชากำหนดแล้วให้ส่งคะแนนไปยังสำนักบัณฑิตศึกษา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
025048192-3
เมื่อนักศึกษาตรวจสอบว่าผ่านตามเกณฑ์ที่สาขาวิชากำหนดแล้วให้ส่งคะแนนไปยังสำนักบัณฑิตศึกษา

การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ STOU-EPT (E-Testing)

เมื่อสำนักบัณฑิตศึกษาได้รับผลคะแนนที่ผ่านเกณฑ์แล้ว จะนำเข้าระบบสารสนเทศ
นักศึกษาจะสามารถตรวจสอบข้อมูลได้หลังจากนั้นประมาณ 45 วัน
ซึ่งสามารถตรวจสอบด้วยตนเองในระบบข้อมูลส่วนบุคคล

Fax 02 503 3675
ที่อยู่ ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา
สำนักบัณฑิตศึกษา ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด 11120

 

Last updated : 19-Apr-2022 4:22 PM  :: Old Webpage ::
© 2002-2011 Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved.
โปรดให้คำติชมและเสนอแนะได้ที่ :webmaster@stou.ac.th

เพื่อความสะดวกในการเข้าชมรายงานและใช้งานหน้าเว็บ ควรเลือกใช้ IE7 ขึ้นไปเพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง