|ระบบสารสนเทศบัณฑิตศึกษา | หลักสูตรการศึกษา |

 สาขาวิชานิเทศศาสตร์

 

สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

 

หลักสูตรที่เปิดสอน มี 2 ระดับ 2 หลักสูตร คือ

 

ระดับปริญญาเอก

 
1.
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554-TQF)
 

ระดับปริญญาโท

 
1.
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554-TQF)
  ระยะเวลาการศึกษา
    -  ระดับปริญญาเอกมีระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 9 ปีการศึกษา นับจากวันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา
    -  ระดับปริญญาโทมีระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา นับจากวันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา
  ระบบการสอนด้วย e-Learning
     
  e-Book หลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์
  หมายเหตุ  กำหนดเวลาการเปิดสอนหลักสูตรในแต่ละระดับสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/Masters/
TOP

ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
Doctor of Philosophy Program in Communication Arts
  ชื่อปริญญา
 
ชื่อเต็ม
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (นิเทศศาสตร์)
  อักษรย่อ ปร.ด. (นิเทศศาสตร์)
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Doctor of Philosophy (Communication Arts)
  อักษรย่อภาษาอังกฤษ Ph.D. (Communication Arts)
  คุณสมบัติของผู้สมัคร
 
1.
สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโทหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรองในสาขาวิชานิเทศศาสตร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีคะแนนเฉลี่ยในระดับปริญญาโทไม่ต่ำกว่า 3.25 จากระบบ 4 แต้ม หรือเทียบเท่า หรือมีคุณสมบัติอื่นตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิขา หรือมหาวิทยาลัยกำหนด
 
2.
มีความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
  หมายเหตุ  1) ผู้สมัครต้องมีสุขภาพแข็งแรงและจะต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุุปสรรคต่อการศึกษา
                   2) ผู้สมัครต้องไม่เคยถูกให้ออกจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา อันเนื่องมาจากความประพฤติเสื่อมเสีย
     

ระดับปริญญาโท

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
Master of Communication Arts Program
  ชื่อปริญญา
 
ชื่อเต็ม
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
  อักษรย่อ นศ.ม.
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Master of Communication Arts
  อักษรย่อภาษาอังกฤษ M. Com. Arts
  คุณสมบัติของผู้สมัคร
 
1.
สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีทุกสาขาวิชาหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
 
2.
เป็นผู้ที่สภาวิชาการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษาได้โดยไม่กระทบต่อการรักษามาตรฐานบัณฑิตศึกษา
 
หมายเหตุ  1) ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 หรือข้อ 2 ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและไม่เคยถูกถอนสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา อันเนื่องมาจากความประพฤติเสื่อมเสีย
                  2)
ผู้สมัครควรเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาค้นคว้าได้
     

จำนวนผู้เยี่ยมชม : 27443 คน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ศูนย์สารสนเทศ โทร. 0-2504-7788

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels และ Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำข้อมูลโดย ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน สำนักวิชาการ
จัดทำระบบโดย คณะทำงานบริหารสารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Last updated: 26-December-2015 10:54 AM
©2002-2011 Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved.