|ระบบสารสนเทศบัณฑิตศึกษา |หลักสูตรการศึกษา |

 สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร

 

สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

 

หลักสูตรที่เปิดสอน มี 1 ระดับ 1 หลักสูตร คือ

 

ระดับปริญญาโท

 
1.
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาวิทยาการอาหารและโภชนาการ วิชาเอกการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557-TQF)
  ระยะเวลาการศึกษา
    -  ระดับปริญญาโทมีระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา นับจากวันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา
  ระบบการสอนด้วยระบบ e-Learning
     
  e-Book หลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์
  หมายเหตุ  กำหนดเวลาการเปิดสอนหลักสูตรในแต่ละระดับสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/Masters/
TOP

ระดับปริญญาโท

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาวิทยาการอาหารและโภชนาการ วิชาเอกการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ

Master of Science Program in Food System Management for Nutrition

  ชื่อปริญญา
 
ชื่อเต็ม
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ)
  อักษรย่อ วท.ม. (การจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ)
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Master of Science (Food System Management for Nutrition)
  อักษรย่อภาษาอังกฤษ

M.Sc. (Food System Management for Nutrition)

  คุณสมบัติของผู้สมัคร
 
1.
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาด้านอาหารและโภชนาการ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอาหารและโภชนาการ หรือสาขาวิชาอื่นๆ จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง และ
 
2.
มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.50
 
 
 
หมายเหตุ  1) ผู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีต่ำกว่า 2.50 มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าศึกษาโดยพิจารณาจากประสบการณ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 
                                   2) ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอื่นๆ มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าศึกษาได้โดยพิจารณาจากผลการศึกษาและประสบการณ์ และอาจจะกำหนดให้ศึกษาชุดวิชา 71202 (20702002 ) โภชนาการมนุษย์ หรือชุดวิชา 71412 (20723010 ) อาหาร โภชนาการศึกษาและการสื่อสาร หรือชุดวิชาอื่นเพิ่มเติม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาและมหาวิทยาลัยกำหนด
 

                 3) ผู้ที่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและเคยถูกถอนสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย หากการกระทำนั้นได้กระทำ
โดยมิได้มีเจตนากระทำความผิด หรือกระทำโดยประมาทและลุแก่โทษในการกระทำ จะกลับเข้าศึกษาใหม่ได้ หากสภาวิชาการเห็นสมควรให้เข้าศึกษา ทั้งนี้ เมื่อพ้นกำหนด 5 ปี นับตั้งแต่วันประกาศถอนสภาพการเป็นนักศึกษา

   

จำนวนผู้เยี่ยมชม : 38235 คน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ศูนย์สารสนเทศ โทร. 0-2504-7788

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels และ Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำข้อมูลโดย ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน สำนักวิชาการ
จัดทำระบบโดย คณะทำงานบริหารสารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Last updated: 26-December-2015 12:30 AM
©2002-2011 Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved.