|ระบบสารสนเทศบัณฑิตศึกษา |หลักสูตรการศึกษา |

สาขาวิชาศิลปศาสตร์

สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

 

หลักสูตรที่เปิดสอน มี 2 ระดับ 2 หลักสูตร คือ

 

ระดับปริญญาเอก

 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554-TQF)
 

ระดับปริญญาโท

 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554-TQF)
  ระยะเวลาการศึกษา
    -  ระดับปริญญาเอกมีระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 9 ปีการศึกษา นับจากวันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา
    -  ระดับปริญญาโทมีระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา นับจากวันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา
  ระบบการสอนด้วย e-Learning
     
  e-Book หลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาศิลปศาสตร์์
  หมายเหตุ  กำหนดเวลาการเปิดสอนหลักสูตรในแต่ละระดับสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/Masters/
TOP

ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์
Doctor of Philosophy Program in Information Science
  ชื่อปริญญา
 
ชื่อเต็ม
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สารสนเทศศาสตร์)
  อักษรย่อ ปร.ด. (สารสนเทศศาสตร์)
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Doctor of Philosophy (Information Science)
  อักษรย่อภาษาอังกฤษ Ph.D. (Information Science)
  คุณสมบัติของผู้สมัคร
 
1.
สำเร็จการศึกษาปริญญาโทจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับรองวิทยฐานะและรับรองปริญญาแล้ว
 
2.
มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาโทไมน้อยกว่า 3.25 จากระบบคะแนน 4.00 ส่วนผู้สมัครที่มีผลการศึกษาน้อยกว่า 3.25 ต้องนำเสนอผลงานทางวิชาการหรือผลการปฏิบัติงาน
ในลักษณะที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 
3.
มีข้อมูลหลักฐานรับรองเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ ผลงาน และประสบการณ์ที่เด่นชัดและเหมาะสมในศาสตร์ที่ศึกษา และมีโครงการและแผนการที่ขัดเจนเกี่ยวกับการนำ
ความรู้และประสบการณ์จากการศึกษาตามหลักสูตรไปปฏิบัติภายหลังสำเร็จการศึกษา
 
4.
มีควาามรู้ภาษาต่างประเทศตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด และ
 
5.
มีโครงการในการทำดุษฎีนิพนธ์
 

หมายเหตุ   1) ผู้ที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อ 1-5 มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าศึกษาโดยกำหนดให้ศึกษาชุดวิชาเพิ่มเติมหรือตามเงื่อนไขอื่นๆ ทั้งนี้ ให้ขึ้นอยู่กับผลการพิจารณาของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
               2) ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1-5 จะต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือเคยถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย หากการกระทำนั้นได้กระทำโดยมิได้มีเจตนากระทำความผิด หรือกระทำโดยประมาทและลุแก่โทษในการกระทำ จะกลับเข้าศึกษาใหม่ได้หากสภาวิชาการเห็นสมควรให้เข้าศึกษา ทั้งนี้ เมื่อพ้นกำหนด 5 ปี นับตั้งแต่วันประกาศถอนสภาพการเป็นนักศึกษา

     

ระดับปริญญาโท

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์  
Master of Arts Program in Information Science
  ชื่อปริญญา
 
ชื่อเต็ม
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สารสนเทศศาสตร์)
  อักษรย่อ ศศ.ม. (สารสนเทศศาสตร์)
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Master of Arts (Information Science)
  อักษรย่อภาษาอังกฤษ M.A. (Information Science)
  คุณสมบัติของผู้สมัคร
 
1.
สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีโดยไม่จำกัดสาขาวิชาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และ
 
2.
มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.30
  หมายเหตุ   ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1-2 ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและเคยถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย หากการกระทำนั้นได้กระทำ
โดยมิได้มีเจตนากระทำความผิด หรือกระทำโดยประมาทและลุแก่โทษในการกระทำ จะกลับเข้าศึกษาใหม่ได้หากสภาวิชาการเห็นสมควรให้เข้าศึกษา ทั้งนี้ เมื่อพ้นกำหนด 5 ปี นับตั้งแต่วันประกาศถอนสภาพการเป็นนักศึกษา
       

จำนวนผู้เยี่ยมชม : 77759 คน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ศูนย์สารสนเทศ โทร. 0 2504 7788

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels และ Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำข้อมูลโดย ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน สำนักวิชาการ
จัดทำระบบโดย คณะทำงานบริหารสารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Last updated: 26-December-2015 11:00 AM
©2002-2011 Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved.