|ระบบสารสนเทศบัณฑิตศึกษา |หลักสูตรการศึกษา |

 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

 

สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

 

หลักสูตรที่เปิดสอน มี 2 ระดับ 4 หลักสูตร คือ

 

ระดับปริญญาเอก

 
1.
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554-TQF)
 

ระดับปริญญาโท

 
1.
หลักสูตรเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554-TQF)
 
2.
หลักสูตรเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการการเกษตร วิชาเอกการจัดการทรัพยากรเกษตร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554-TQF)
 
3.
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แขนงวิชาสหกรณ์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554-TQF)
  ระยะเวลาการศึกษา
    -  ระดับปริญญาเอกมีระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 9 ปีการศึกษา นับจากวันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา
    -  ระดับปริญญาโทมีระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา นับจากวันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา
  ระบบการสอนด้วย e-Learning
     
  e-Book หลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
  หมายเหตุ  กำหนดเวลาการเปิดสอนหลักสูตรในแต่ละระดับสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/Masters/
TOP

ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
Doctor of Philosophy Program in Agricultural Extension and Development
  ชื่อปริญญา
 
ชื่อเต็ม
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร)
  อักษรย่อ ปร.ด. (ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร)
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Doctor of Philosophy (Agricultural Extension and Development)
  อักษรย่อภาษาอังกฤษ Ph.D. (Agricultural Extension and Development)
  คุณสมบัติของผู้สมัคร
 
1.
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางด้านส่งเสริมการเกษตร พัฒนาการเกษตร หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร หรือสาขาวิชาอื่นจากมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับรองวิทยฐานะและรับรองปริญญาแล้ว
 
2.
มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับส่งเสริมการเกษตร พัฒนาการเกษตร หรือการเกษตรอื่นๆ ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 
3.
มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาโทไม่น้อยกว่า 3.50 จากระบบคะแนน 4.00 และ
 
4.
มีความรู้ภาษาอังกฤษโดยสอบผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษตามที่สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์กำหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ทั้งนี้ผลการทดสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
  หมายเหตุ   1) ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่มิใช่ทางส่งเสริมการเกษตรหรือพัฒนาการเกษตร ต้องศึกษาชุดวิชาเพิ่มเติมตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
                   2) ผู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโท ต่ำกว่า 3.50 มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าศึกษาโดยพิจารณาจากประสบการณ์ และอาจกำหนดให้ศึกษาชุดวิชาเพิ่มเติมตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
                   3) ผู้ที่มีคุณสมบัตตามข้อ 1-4 จะต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือเคยถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย หากการกระทำนั้นได้กระทำ
โดยมิได้มีเจตนากระทำความผิด หรือกระทำโดยประมาทและลุแก่โทษในการกระทำ จะกลับเข้าศึกษาใหม่ได้ หากสภาวิชาการเห็นควรให้เช้าศึกษา ทั้งนี้ เมื่อพ้นกำหนด 5 ปี นับตั้งแต่วันประกาศถอนสภาพการเป็นนักศึกษา

ระดับปริญญาโท

หลักสูตรเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
Master of Agriculture Program in Agricultural Extension and Development
  ชื่อปริญญา
 
ชื่อเต็ม
เกษตรศาสตรมหาบัณฑิต (ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร)
  อักษรย่อ กษ.ม. (ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร)
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Master of Agriculture (Agricultural Extension and Development)
  อักษรย่อภาษาอังกฤษ M.Ag. (Agricultural Extension and Development)
  คุณสมบัติของผู้สมัคร
 
1.
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร พัฒนาการเกษตร หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร หรือสาขาวิชาอื่น
จากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
 
2.
ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการเกษตร การพัฒนาการเกษตร หรือกิจกรรมอื่นที่ต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับการเกษตร และมีประสบการณ์การทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และ
 
3.
มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.50 สำหรับผู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า 2.50 มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าศึกษาได้ โดยพิจารณาจากประสบการณ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
  หมายเหตุ  1) ผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร หรือสาขาวิชาอื่นที่ไม่ใช่ส่งเสริมการเกษตร หรือพัฒนาการเกษตร ต้องศึกษาเพิ่มอีก 1 ชุดวิชา คือ ชุดวิชา 91720 การส่งเสริมการเกษตรเพื่อการพัฒนา
                  2) ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1-3 จะต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และต้องไม่เคยถูกให้ออกจากมหาวิทยาลัจยหรือสถาบันอุดมศึกษา อันเนื่องมาจากความประพฤติเสื่อม
 
.
     

ระดับปริญญาโท

หลักสูตรเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการการเกษตร วิชาเอกการจัดการทรัพยากรเกษตร 
Master of Agriculture Program in Agricultural Resources Management
  ชื่อปริญญา
 
ชื่อเต็ม
เกษตรศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรเกษตร)
  อักษรย่อ กษ.ม. (การจัดการทรัพยากรเกษตร)
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Master of Agriculture (Agricultural Resources Management)
  อักษรย่อภาษาอังกฤษ M.Ag. (Agricultural Resources Management)
  คุณสมบัติของผู้สมัคร
 
1.
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร หรือสาขาวิชาอื่นๆ และ
 
2.
มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.50
  หมายเหตุ  1) ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาอื่น ต้องศึกษาเพิ่มอีก 1 ชุดวิชา คือ ชุดวิชา 95720 การเกษตรเพื่อการจัดการทรัพยากร
                   2) ผู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีต่ำกว่า 2.50 มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าศึกษาโดยพิจารณาจากประสบการณ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
                   3) ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1-2 จะต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและต้องไม่เคยถูกให้ออกจากมหาวิทยาลัจยหรือสถาบันอุดมศึกษา อันเนื่องมาจากความประพฤติเสื่อม
 
.
     

ระดับปริญญาโท

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แขนงวิชาสหกรณ์
Master of Business Administration Program in Cooperatives
  ชื่อปริญญา
 
ชื่อเต็ม
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สหกรณ์)
  อักษรย่อ บธ.ม. (สหกรณ์)
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Master of Business Administration (Cooperatives)
  อักษรย่อภาษาอังกฤษ M.B.A. (Cooperatives)
  คุณสมบัติของผู้สมัคร
 
1.
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชาจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และ
 
2.
มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.30
 
3.
กรณีผู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีต่ำกว่า 2.30 มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าศึกษาโดยพิจารณาจากประสบการณ์ตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ กำหนด
  หมายเหตุ   ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1-3 จะต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและต้องไม่เคยถูกให้ออกจากมหาวิทยาลัจยหรือสถาบันอุดมศึกษา อันเนื่องมาจากความประพฤติเสื่อมเสีย
 
     

จำนวนผู้เยี่ยมชม : 40276 คน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ศูนย์สารสนเทศ โทร. 0-2504-7788

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels และ Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำข้อมูลโดย ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน สำนักวิชาการ
จัดทำระบบโดย คณะทำงานบริหารสารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Last updated: 22-December-2015 14:53 PM
©2002-2011 Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved.