|ระบบสารสนเทศบัณฑิตศึกษา |หลักสูตรการศึกษา |

 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

 

สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

 

หลักสูตรที่เปิดสอน มี 1 ระดับ 2 หลักสูตร คือ

 

ระดับปริญญาโท

 
1.
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการบริหารการพยาบาล (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555-TQF)
 
2.
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555-TQF)
  ระยะเวลาการศึกษา
    -  ระดับปริญญาโทมีระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา นับจากวันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา
  ระบบการสอนด้วยระบบ e-Learning
     
  e-Book หลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
  หมายเหตุ  กำหนดเวลาการเปิดสอนหลักสูตรในแต่ละระดับสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/Masters/
TOP

ระดับปริญญาโท

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการบริหารการพยาบาล  
Master of Nursing Science Program in Nursing Administration
  ชื่อปริญญา
 
ชื่อเต็ม
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการพยาบาล)
  อักษรย่อ พย.ม. (การบริหารการพยาบาล)
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Master of Nursing Science (Nursing Administration)
  อักษรย่อภาษาอังกฤษ

M.N.S. (Nursing Administration)

  คุณสมบัติของผู้สมัคร
 
1.
สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่สภาการพยาบาลรับรองในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
 
2.
มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.50
 
3.
มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการในองค์กรด้านสุขภาพ ภาครัฐหรือเอกชนไม่น้อยกว่า 2 ปี
 
4.
มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งที่เป็นปัจจุบัน
 
5.
มีหลักฐานการเป็นสมาชิกสภาการพยาบาล และสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ที่เป็นปัจจุบัน และ
 
6.
มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ในระดับที่สามารถศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาได้
  หมายเหตุ  กรณีผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 2 ไม่เป็นไปตามเกณ์ อาทิ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดการศึกษาในระดับปริญญาตรีต่ำกว่า 2.50
คณะกรรมการคัดเลือกอาจพิจารณาเป็นรายกรณี
     
   

ระดับปริญญาโท

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน  
Master of Nursing Science Program in Community Health Nurse Practitioner
  ชื่อปริญญา
 
ชื่อเต็ม
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)
  อักษรย่อ พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Master of Nursing Science (Community Health Nurse Practitioner)
  อักษรย่อภาษาอังกฤษ

M.N.S. Community Health Nurse Practitioner)

  คุณสมบัติของผู้สมัคร
 
1.
สำเร็จการศึกษาทางการพยาบาลไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่สภาการพยาบาลรับรอง
 
2.
มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.50
 
3.

มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการพยาบาลในหน่วยงานด้านสุขภาพหรือในโรงพยาบาลทั้งภาครัฐหรือเอกชนมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

 
4.
มีวุฒิประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) จากหลักสูตรที่สภาการพยาบาลรับรอง
 
5.
มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งที่เป็นปัจจุบัน และ
 
6..
มีหลักฐานการเป็นสมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
  หมายเหตุ   ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1-6 ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และต้องไม่เคยถูกให้ออกจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น เนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย
     
   
จำนวนผู้เยี่ยมชม : 37161 คน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ศูนย์สารสนเทศ โทร. 0-2504-7788

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels และ Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำข้อมูลโดย ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน สำนักวิชาการ
จัดทำระบบโดย คณะทำงานบริหารสารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Last updated: 26-December-2015 3:10 PM
©2002-2011 Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved.