|ระบบสารสนเทศบัณฑิตศึกษา |หลักสูตรการศึกษา |

 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 

สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

 

หลักสูตรที่เปิดสอน มี 1 ระดับ 2 หลักสูตร คือ

 

ระดับปริญญาโท

 
1.
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554-TQF) ประกอบด้วย 2 วิชาเอก คือ
    - วิชาเอกบริหารสาธารณสุข
    - วิชาเอกบริหารโรงพยาบาล
 
2.
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554-TQF)
  ระยะเวลาการศึกษา
    -  ระดับปริญญาเอกมีระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 9 ปีการศึกษา นับจากวันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา
    -  ระดับปริญญาโทมีระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา นับจากวันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา
  ระบบการสอนด้วย e-Learning
     
  หมายเหตุ  กำหนดเวลาการเปิดสอนหลักสูตรในแต่ละระดับสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/Masters/ApplyMaster1.htm
TOP

ระดับปริญญาโท

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  
Master of Public Health Program
(วิชาเอกบริหารสาธารณสุข)
  ชื่อปริญญา
 
ชื่อเต็ม
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
  อักษรย่อ ส.ม.
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Master of Public Health
  อักษรย่อภาษาอังกฤษ M.P.H.
  คุณสมบัติของผู้สมัคร
 
1.
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพหรือเทียบเท่า หรือปริญญาตรีด้านบริหาร หรือปริญญาตรีด้านอื่นๆ จากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสภามหาวิทยาลัยรับรอง
 
2.
มีประสบการณ์การทำงานทางด้านการบริหารงานหรือทำงานที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพในภาครัฐ เอกชน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลังจากจบปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 2 ปี
 
3.
มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.50 และ
 
4.
มีความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 
หมายเหตุ   ผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าเรียนได้ตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชา และมหาวิทยาลัยกำหนด
     

ระดับปริญญาโท

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  
Master of Public Health Program
(วิชาเอกบริหารโรงพยาบาล)
  ชื่อปริญญา
 
ชื่อเต็ม
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
  อักษรย่อ ส.ม.
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Master of Public Health
  อักษรย่อภาษาอังกฤษ M.P.H.
  คุณสมบัติของผู้สมัคร
 
1.
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพหรือเทียบเท่า หรือปริญญาตรีด้านบริหาร หรือปริญญาตรีด้านอื่นๆ จากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสภามหาวิทยาลัยรับรอง
 
2.
มีประสบการณ์การทำงานทางด้านการบริหารงานหรือทำงานที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพในภาครัฐ เอกชน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลังจากจบปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 2 ปี
 
3.
มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.50 และ
 
4.
มีความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 
หมายเหตุ   ผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าเรียนได้ตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชา และมหาวิทยาลัยกำหนด
     

ระดับปริญญาโท

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม
Master of Science Program in Industrial Environment Management
  ชื่อปริญญา
 
ชื่อเต็ม
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม)
  อักษรย่อ วท.ม. (การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม)
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Master of Science (Industrial Environment Management)
  อักษรย่อภาษาอังกฤษ M.Sc. (Industrial Environment Management)
  คุณสมบัติของผู้สมัคร
 
1.
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรม ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์ทั่วไป (เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์) หรือปริญญาตรีด้านอื่นๆ ที่เทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและสภามหาวิทยาลัยรับรอง
 
2.
มีประสบการณ์การทำงานด้านสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม หรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหลังจบปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 1 ปี
 
3.
มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.50 และ
 
4.
เป็นผู้มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถศึกษาเอกสารทางวิชาการได้ โดยมีหลักฐานแสดงประกอบ
 
หมายเหตุ   ผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าเรียนได้ตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชา และมหาวิทยาลัยกำหนด
     

จำนวนผู้เยี่ยมชม : 79366 คน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ศูนย์สารสนเทศ โทร. 0-2504-7788

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels และ Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำข้อมูลโดย ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน สำนักวิชาการ
จัดทำระบบโดย คณะทำงานบริหารสารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Last update: 24-December-2013 15:45 PM
©2002-2011 Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved.