|ระบบสารสนเทศบัณฑิตศึกษา |หลักสูตรการศึกษา |

 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

 

สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

 

หลักสูตรที่เปิดสอน มี 1 ระดับ 1 หลักสูตร คือ

 

ระดับปริญญาโท

 
1..
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560-TQF) ประกอบด้วย 2 วิชาเอก คือ
 
.
-  วิชาเอกเศรษฐศาสตร์
 
-  วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
  ระยะเวลาการศึกษา
    -  ระดับปริญญาโทมีระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา นับจากวันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา
  ระบบการสอนด้วยระบบ e-Learning
     
  e-Book หลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
  หมายเหตุ  กำหนดเวลาการเปิดสอนหลักสูตรในแต่ละระดับสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/Masters/
TOP

ระดับปริญญาโท

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต  
Master of Economics Program
(วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ )
  ชื่อปริญญา
 
ชื่อเต็ม
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
  อักษรย่อ ศ.ม.
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Master of Economics
  อักษรย่อภาษาอังกฤษ

M. Econ.

  คุณสมบัติของผู้สมัคร
 
1.
สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์หรือสาขาวิชาอื่นๆ หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง หรือ
 
2.
เป็นผู้ที่สภาวิชาการพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษา โดยไม่กระทบกระเทือนต่อการรักษามาตรฐานบัณฑิตศึกษา
     
   

ระดับปริญญาโท

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต  
Master of Economics Program
(วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ )
  ชื่อปริญญา
 
ชื่อเต็ม
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
  อักษรย่อ ศ.ม.
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Master of Economics
  อักษรย่อภาษาอังกฤษ

M. Econ.

  คุณสมบัติของผู้สมัคร
 
1.
สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์หรือสาขาวิชาอื่นๆ หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง หรือ
 
2.
เป็นผู้ที่สภาวิชาการพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษา โดยไม่กระทบกระเทือนต่อการรักษามาตรฐานบัณฑิตศึกษา
  หมายเหตุ  ผู้ที่สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีสาขาวิชาอื่นๆ หรือเทียบเท่า สาขาวิชาจะจัดให้มีการอบรมเสริมพื้นฐานในวิชาด้านเศรษฐศาสตร์จุลภาค เศรษฐศาสตร์มหภาค และวิชาทางคณิตศาสตร์และสถิติที่จะนำไปใช้เป็นพื้นฐานการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา
     
   

จำนวนผู้เยี่ยมชม : 14984 คน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ศูนย์สารสนเทศ โทร. 0-2504-7788

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels และ Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำข้อมูลโดย ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน สำนักวิชาการ
จัดทำระบบโดย คณะทำงานบริหารสารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Last updated: 11-September-2020; 10:36 AM
©2002-2011 Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved.