|ระบบสารสนเทศบัณฑิตศึกษา |หลักสูตรการศึกษา |

สาขาวิชาศิลปศาสตร์

สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

 

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มีหลักสูตร 2 ระดับ คือ

 

1. ระดับปริญญาเอก

 
1.1
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) - งดรับนักศึกษา
 

2. ระดับปริญญาโท

 
2.1
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
  ระยะเวลาการศึกษา
    -  ระดับปริญญาเอกมีระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 9 ปีการศึกษา นับจากวันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา
    -  ระดับปริญญาโทมีระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา นับจากวันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา
  ระบบการสอนด้วย e-Learning
     
  e-Book หลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาศิลปศาสตร์์
  หมายเหตุ  กำหนดเวลาการเปิดสอนหลักสูตรในแต่ละระดับสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/Masters/
TOP

ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์
Doctor of Philosophy Program in Information Science
  ชื่อปริญญา
 
ชื่อเต็ม
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สารสนเทศศาสตร์)
  อักษรย่อ ปร.ด. (สารสนเทศศาสตร์)
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Doctor of Philosophy (Information Science)
  อักษรย่อภาษาอังกฤษ Ph.D. (Information Science)
  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
 
1.

สำเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยนั้นๆ รับรอง

 
2.
มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาโทไม่น้อยกว่า 3.25 จากระบบคะแนน 4.00 ผู้สมัครซึ่งมีผลการศึกษาน้อยกว่า 3.25 ต้องนำเสนอผลงานทางวิชาการหรือผลการปฏิบัติงานในลักษณะที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 
3.
มีข้อมูลหลักฐานรับรองเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ ผลงาน และประสบการณ์ที่เด่นชัดและเหมาะสม ในศาสตร์ที่ศึกษา และมีโครงการและแผนการที่ชัดเจนเกี่ยวกับการนำความรู้และประสบการณ์จากการศึกษาตามหลักสูตรไปปฏิบัติภายหลังการสำเร็จการศึกษา
 
4.
มีความรู้ภาษาต่างประเทศตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 
5.
มีโครงการในการทำดุษฎีนิพนธ์
 

หมายเหตุ   1) ผู้ที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อ 1)-5) มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าศึกษา โดยกำหนดให้ศึกษาชุดวิชาเพิ่มเติมหรือตามเงื่อนไขอื่นๆ ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับผลการพิจารณาของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
                   2) ผู้ที่มีคุณสมบัตตามข้อ 1-5 จะต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือเคยถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย หากการกระทำนั้นได้กระทำโดยมิได้มีเจตนากระทำความผิด หรือกระทำโดยประมาทและลุแก่โทษในการกระทำจะกลับเข้าศึกษาใหม่ได้ หากสภาวิชาการเห็นควรให้เข้าศึกษา ทั้งนี้ เมื่อพ้นกำหนด 5 ปี นับตั้งแต่วันประกาศถอนสภาพการเป็นนักศึกษา

     

ระดับปริญญาโท

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์  
Master of Arts Program in Information Science
  ชื่อปริญญา
 
ชื่อเต็ม
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สารสนเทศศาสตร์)
  อักษรย่อ ศศ.ม. (สารสนเทศศาสตร์)
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Master of Arts (Information Science)
  อักษรย่อภาษาอังกฤษ M.A. (Information Science)
  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
      1. สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่า โดยไม่จำกัดสาขาวิชาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยนั้นๆ รับรอง และ
 
2.
ได้คะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.30
 
3.
ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อ 1 และ 2 ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือ ถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย หากการกระทำนั้นได้กระทำโดยมิได้มีเจตนากระทำความผิด\หรือกระทำโดยประมาท และลุแก่โทษในการกระทำจะกลับเข้าศึกษาใหม่ได้ หากสภาวิชาการเห็นสมควรให้เข้าศึกษา ทั้งนี้เมื่อกำหนด 5 ปี นับตั้งแต่วันประกาศถอนสภาพการเป็นนักศึกษา
  หมายเหตุ   ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1-2 ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและเคยถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย หากการกระทำนั้นได้กระทำ
โดยมิได้มีเจตนากระทำความผิด หรือกระทำโดยประมาทและลุแก่โทษในการกระทำ จะกลับเข้าศึกษาใหม่ได้หากสภาวิชาการเห็นสมควรให้เข้าศึกษา ทั้งนี้ เมื่อพ้นกำหนด 5 ปี นับตั้งแต่วันประกาศถอนสภาพการเป็นนักศึกษา
       

จำนวนผู้เยี่ยมชม : 24634 คน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ศูนย์สารสนเทศ โทร. 0 2504 7788

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels และ Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำข้อมูลโดย ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน สำนักวิชาการ
จัดทำระบบโดย คณะทำงานบริหารสารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Last updated: 11-September-2020; 10:58 AM
©2002-2011 Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved.