|ระบบสารสนเทศบัณฑิตศึกษา |หลักสูตรการศึกษา |

 สาขาวิชานิติศาสตร์

 

สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

 

สาขาวิชานิติศาสตร์ มีหลักสูตร 2 ระดับ คือ

 

1. ระดับปริญญาเอก

 
1.1
หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)
  2. ระดับปริญญาโท
 
2.1
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ประกอบด้วย 3 กลุ่มวิชา ได้แก่
 
- กลุ่มวิชากฏหมายธุรกิจ
 
- กลุ่มวิชากฏหมายมหาชน
 
- กลุ่มวิชากฏหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม
  ระยะเวลาการศึกษา
    -  ระดับปริญญาเอกมีระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 9 ปีการศึกษา นับจากวันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา
    -  ระดับปริญญาโทมีระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา นับจากวันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา
  ระบบการสอนด้วยระบบ e-Learning
     
  e-Book หลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์
  หมายเหตุ  กำหนดเวลาการเปิดสอนหลักสูตรในแต่ละระดับสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/Masters/
TOP

ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
Doctor of Laws Program
  ชื่อปริญญา
 
ชื่อเต็ม
นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
  อักษรย่อ น.ด.
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Doctor of Laws
  อักษรย่อภาษาอังกฤษ LL.D.
  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
  คุณสมบัติทั่วไปทั้ง 2 แบบ
 
1.

ผู้ที่มีคุณสมบัติตามกำหนดต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

 
2.

เป็นผู้ที่ไม่เคยถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย
หากการกระทำนั้นได้กระทำโดยมิได้มีเจตนากระทำความผิด หรือกระทำโดยประมาท และลุแก่โทษในการกระทำ จะกลับเข้า ศึกษาใหม่ได้ หากสภาวิชาการเห็นสมควรให้เข้าศึกษา ทั้งนี้ เมื่อพ้นกำหนด 5 ปี นับตั้งแต่วันประกาศถอนสภาพการเป็นนักศึกษา

  คุณสมบัติเฉพาะ แบบที่ 1.1
 
1.
สำเร็จการศึกษานิติศาสตรมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยนั้นรับรอง และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50 จากระบบคะแนน 4.00 *
 
2.

มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายไม่น้อยกว่า 3 ปี

 
3.
ทำวิทยานิพนธ์ หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ หรือสารนิพนธ์ในระดับนิติศาสตรมหาบัณฑิต และมีประสบการณ์ ในการทำวิจัยโดยมีผลการวิจัย ซึ่งไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
 
4.

มีความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด และ

 
5.

มีโครงการในการทำดุษฎีนิพนธ์ตามแบบที่สาขาวิชานิติศาสตร์กำหนด

 

หมายเหตุ    * กรณีสำเร็จการศึกษาจากประเทศที่ไม่ได้ใช้ระบบคะแนนเฉลี่ยสะสมตามข้อ 1 มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าศึกษาตามเงื่อนไขที่สาขาวิชากำหนด หรือกรณีที่มีผลการศึกษาต่ำกว่า 3.50
มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าศึกษาโดยกำหนดให้ศึกษาชุดวิชาระดับปริญญาโทเพิ่มเติมตามที่สาขาวิชากำหนด หรือตามเงื่อนไขอื่นที่สาขาวิชากำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย

  คุณสมบัติเฉพาะ แบบที่ 2.1
 
1.

สำเร็จการศึกษานิติศาสตรมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยนั้นรับรอง และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25 จากระบบคะแนน 4.00 *

 
2.

มีความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด และ

 
3.

มีโครงการในการทำดุษฎีนิพนธ์ตามแบบที่สาขาวิชานิติศาสตร์กำหนด

 

หมายเหตุ   * กรณีสำเร็จการศึกษาจากประเทศที่ไม่ได้ใช้ระบบคะแนนเฉลี่ยสะสมตามข้อ 1) มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าศึกษาตามเงื่อนไขที่ สาขาวิชากำหนด หรือกรณีที่มีผลการศึกษาต่ำกว่า 3.25
ต้องมีผลงานทางวิชาการหรือผลการปฏิบัติงานตามที่สาขาวิชากำหนด โดยไดรับความเห็นชอบจากงคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย

     
   

ระดับปริญญาโท

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
Master of Laws Program
(กลุ่มวิชากฏหมายธุรกิจ)
  ชื่อปริญญา
 
ชื่อเต็ม
นิติศาสตรมหาบัณฑิต
  อักษรย่อ น.ม.
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Master of Laws
  อักษรย่อภาษาอังกฤษ

LL.M.

  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
        สำเร็จปริญญาตรีทางนิติศาสตร์ และมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติม ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
     
   

ระดับปริญญาโท

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
Master of Laws Program
(กลุ่มวิชากฏหมายมหาชน)
  ชื่อปริญญา
 
ชื่อเต็ม
นิติศาสตรมหาบัณฑิต
  อักษรย่อ น.ม.
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Master of Laws
  อักษรย่อภาษาอังกฤษ

LL.M.

  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
          สำเร็จปริญญาตรีทางนิติศาสตร์ และมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติม ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
     
   

ระดับปริญญาโท

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
Master of Laws Program
(กลุ่มวิชากฏหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม)
  ชื่อปริญญา
 
ชื่อเต็ม
นิติศาสตรมหาบัณฑิต
  อักษรย่อ น.ม.
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Master of Laws
  อักษรย่อภาษาอังกฤษ

LL.M.

  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
 
     สำเร็จปริญญาตรีทางนิติศาสตร์ และมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติม ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
     
   

จำนวนผู้เยี่ยมชม : 50614 คน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ศูนย์สารสนเทศ โทร. 0-2504-7788

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels และ Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำข้อมูลโดย ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน สำนักวิชาการ
จัดทำระบบโดย คณะทำงานบริหารสารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Last updated: 19-October-2019; 13:05 PM
©2002-2011 Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved.