|ระบบสารสนเทศบัณฑิตศึกษา |หลักสูตรการศึกษา |

 สาขาวิชารัฐศาสตร์

 

สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

 

สาขาวิขารัฐศาสตร์ มีหลักสูตร 2 ระดับ คือ

 

1. ระดับปริญญาเอก

   1.1  หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
  2. ระดับปริญญาโท
  2.1 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ประกอบด้วย 2 วิชาเอก คือ
  -  วิชาเอกการเมืองการปกครอง
  -  วิชาเอกการเมืองการปกครองท้องถิ่น
  ระยะเวลาการศึกษา
  -  ระดับปริญญาเอกมีระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 9 ปีการศึกษา นับจากวันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา
  -  ระดับปริญญาโทมีระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา นับจากวันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา
  ระบบการสอนด้วยระบบ e-Learning
       
  e-Book หลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์
  หมายเหตุ  กำหนดเวลาการเปิดสอนหลักสูตรในแต่ละระดับสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/Masters/
TOP

ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต
Doctor of Political Science Program
  ชื่อปริญญา
 
ชื่อเต็ม
รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต
  อักษรย่อ ร.ด.
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Doctor of Political Science
  อักษรย่อภาษาอังกฤษ

D.Pol.Sc.

  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
 
1.
สำเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ประจำสาขาวิชาและมหาวิทยาลัยกำหนด
 
2.
มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 
3.
มีโครงการในการทำดุษฎีนิพนธ์
 
4.
ผ่านการสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการที่สาขาวิชากำหนด
                
หมายเหตุ 1)  สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนดังกล่าวข้างต้น หากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาพิจารณาแล้วเห็นว่ายังขาดพื้นความรู้ทางด้านรัฐศาสตร์ อาจกำหนดให้ทำการศึกษาชุดวิชาในระดับปริญญาโทเพิ่มเติม ตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาเห็นสมควร โดยไม่นับหน่วยกิต
 2)  ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1-4 หากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาฯ พิจารณาแล้วเห็นว่ายังขาดพื้นความรู้ทางด้านรัฐศาสตร์ อาจกำหนดให้ทำการศึกษาชุดวิชาในระดับปริญญาโทเพิ่มเติม ตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาฯ เห็นสมควรโดยไม่นับหน่วยกิต
   

ระดับปริญญาโท

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
Master of Political Science
(วิชาเอกการเมืองการปกครอง)
  ชื่อปริญญา
 
ชื่อเต็ม
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
  อักษรย่อ ร.ม.
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Master of Political Science
  อักษรย่อภาษาอังกฤษ

M.Pol.Sc.

  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
 
1.
สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีสาขาวิชารัฐศาสตร์หรือปริญญาตรีสาขาอื่นหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ รับรอง
 
2.
มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.30 หรือ
 
3.
มีประสบการณ์การทำงานหลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 1 ปี
  หมายเหตุ   1) ผู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีต่ำกว่า 2.30 หรือมีประสบการณ์การทำงานหลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีน้อยกว่า 1 ปี คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาอาจรับเข้าศึกษา หากพิจารณาแล้วเห็นว่ามีคุณสมบัติด้านอื่นที่เหมาะสม
                 2) ผู้สมัครทุกคนต้องแนบโครงการในการทำวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นค้นอิสระ และมีผลคะแนนความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศของสาขาวิชา
                 3) สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนดังกล่าวข้างต้น หากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้สมัครนั้นยังขาดพื้นฐานความรู้ทางรัฐศาสตร์ เมื่อผ่านการคัดเลือกแล้วต้องเข้ารับการอบรมเพื่อปรับพื้นฐานความรู้ทางรัฐศาสตร์ตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชากำหนด โดยไม่นับหน่วยกิต
     
   

ระดับปริญญาโท

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
Master of Political Science
(วิชาเอกการเมืองการปกครองท้องถิ่น)
  ชื่อปริญญา
 
ชื่อเต็ม
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
  อักษรย่อ ร.ม.
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Master of Political Science
  อักษรย่อภาษาอังกฤษ

M.Pol.Sc.

  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
 
1.
สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีสาขาวิชารัฐศาสตร์หรือปริญญาตรีสาขาอื่นหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ รับรอง
 
2.
มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.30 หรือ
 
3.
มีประสบการณ์การทำงานหลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 1 ปี
  หมายเหตุุ   1) ผู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีต่ำกว่า 2.30 หรือมีประสบการณ์การทำงานหลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีน้อยกว่า 1 ปี คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาอาจรับเข้าศึกษา หากพิจารณาแล้วเห็นว่ามีคุณสมบัติด้านอื่นที่เหมาะสม
                 2) ผู้สมัครทุกคนต้องแนบโครงการในการทำวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นค้นอิสระ และมีผลคะแนนความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศของสาขาวิชา
                 3) สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนดังกล่าวข้างต้น หากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้สมัครนั้นยังขาดพื้นฐานความรู้ทางรัฐศาสตร์ เมื่อผ่านการคัดเลือกแล้วต้องเข้ารับการอบรมเพื่อปรับพื้นฐานความรู้ทางรัฐศาสตร์ตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชากำหนด โดยไม่นับหน่วยกิต
     
   
   
จำนวนผู้เยี่ยมชม : 33069 คน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ศูนย์สารสนเทศ โทร. 0-2504-7788

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels และ Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำข้อมูลโดย ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน สำนักวิชาการ
จัดทำระบบโดย คณะทำงานบริหารสารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Last updated: 11-September-2020; 11:06 AM
©2002-2011 Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved.