|ระบบสารสนเทศบัณฑิตศึกษา|หลักสูตรการศึกษา|

 สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

 

สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

 

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มีหลักสูตร 2 ระดับ คือ

 

1. ระดับปริญญาเอก

 
1.1
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการธุรกิจและการบริการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
 
1.2
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
 

2. ระดับปริญญาโท

 
2.1
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
 
2.2
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการธุรกิจและการบริการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
 
2.3
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
  ระยะเวลาการศึกษา
    -  ระดับปริญญาเอกมีระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 9 ปีการศึกษา นับจากวันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา
    -  ระดับปริญญาโทมีระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา นับจากวันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา
  ระบบการสอนด้วย e-Learning
     
  e-Book หลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
  หมายเหตุ  กำหนดเวลาการเปิดสอนหลักสูตรในแต่ละระดับสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/Masters/
TOP

ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการธุรกิจและการบริการ
Doctor of Business Administration Program in Business and Hospitality Management
  ชื่อปริญญา
 
ชื่อเต็ม
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (การจัดการธุรกิจและการบริการ)
  อักษรย่อ บธ.ด. (การจัดการธุรกิจและการบริการ)
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Doctor of Business Administration (Business and Hospitality Management)
  อักษรย่อภาษาอังกฤษ D.B.A. (Business and Hospitality Management)
  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
 
1.
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชาบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบัน อุดมศึกษาอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับรองวิทยฐานะและรับรองปริญญาแล้ว หรือในสาขาวิชาอื่น
ที่ใกล้เคียงหรือเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 
2.
มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาโททางการบริหารธุรกิจหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3.25 จากระบบคะแนน 4.00 แต้ม
 
3.
มีความรู้ภาษาอังกฤษ โดยสอบผ่านการทดสอบตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยผลการทดสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย และ
 
4.
มีโครงการในการทำดุษฎีนิพนธ์
หมายเหตุ   ผู้เข้าศึกษาที่มีคุณสมบัติแตกต่างจากที่กำหนดให้ถือตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
     
     

ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์
Doctor of Philosopy Program in Public Administration
  ชื่อปริญญา
 
ชื่อเต็ม
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)
  อักษรย่อ ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Doctor of Philosopy (Public Administration)
  อักษรย่อภาษาอังกฤษ Ph.D. (Public Administration)
  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
  แบบ 1.1
 
1.
เป็นอาจารย์หรือผู้สอนในระดับอุดมศึกษาหรือนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาที่มีประสบการณ์การสอน หรือทำวิจัยไม่น้อยกว่า 5 ปี ซึ่งสำเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์
จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้การรับรองวิทยฐานะและรับรองปริญญาแล้ว
 
2.
มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาโทไม่น้อยกว่า 3.50 จากระบบคะแนน 4.00
 
ในกรณีที่ขาดคุณสมบัติ คณะกรรมการรับสมัครอาจพิจารณารับผู้มีความรู้ความสามารถและมีผลงานด้านวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์เด่นเป็นที่ประจักษ์ และต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโทไม่ต่ำกว่า 3.25 จากระบบคะแนน 4.00 หรือเทียบเท่า
 
3.
มีผลงานวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์เด่นเป็นที่ประจักษ์ทั้งในตำราและบทความวิชาการ/วิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติจำนวนมาก
 
4.
มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 
5.
มีโครงการในการทำดุษฎีนิพนธ์
 
6.

มีการสอบความรู้ด้านการวิจัย โดยต้องอยู่ในระดับ “ดีมาก”

 
แบบ 2.1
 
1.
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือในสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น
ที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้การรับรองวิทยฐานะและรับรองปริญญาแล้ว
 
2.
มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาโท ไม่น้อยกว่า 3.25 จากระบบคะแนน 4.00
 
ในกรณีที่ขาดคุณสมบัติ คณะกรรมการรับสมัครอาจพิจารณารับผู้มีความรู้ความสามารถและมีผลงานด้านวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์เด่นเป็นที่ประจักษ์ และต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโทไม่ต่ำกว่า 3.20 จากระบบคะแนน 4.00 หรือเทียบเท่า
 
3.
มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 
4.
มีโครงการในการทำดุษฎีนิพนธ์
 
5.
มีการสอบความรู้ด้านการวิจัย โดยต้องอยู่ในระดับ “ดี”
     

ระดับปริญญาโท

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
Master of Business Administration Program
  ชื่อปริญญา
 
ชื่อเต็ม
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
  อักษรย่อ บธ.ม.
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Master of Business Administration
  อักษรย่อภาษาอังกฤษ M.B.A.
  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
 
1.
สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาใดก็ได้จากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยนั้นๆ รับรอง
 
2.
ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.50 จากระบบ 4 ระดับคะแนน
 
3.

มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถศึกษาเอกสารทางวิชาการได้โดยมีหลักฐานแสดง

 
หมายเหตุ 1) ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 และ 3 แต่ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีต่ำกว่า 2.50 มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าศึกษาไดตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชา/มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ หากมีประสบการณ์ในการทำงานและมีความชำนาญในงานไม่น้อยกว่า 2 ปี
                 2) ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 - 3 ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือเคยถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย หากการกระทำนั้นได้กระทำโดยมิได้มีเจตนากระทำความผิดหรือกระทำโดยประมาท และลุแก่โทษในการกระทำ จะกลับเข้าศึกษาใหม่ได้หากสภาวิชาการเห็นสมควรให้เข้าศึกษา ทั้งนี้ เมื่อพ้นกำหนด 5 ปี นับตั้งแต่วันประกาศถอนสภาพเป็นนักศึกษา
     

ระดับปริญญาโท

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการธุรกิจและการบริการ
Master of Business Administration Program in Business and Hospitality Management
  ชื่อปริญญา
 
ชื่อเต็ม
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการธุรกิจและการบริการ)
  อักษรย่อ บธ.ม. (การจัดการธุรกิจและการบริการ)
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Master of Business Administration (Business and Hospitality Management)
  อักษรย่อภาษาอังกฤษ M.B.A. (Business and Hospitality Management)
  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
 
1.
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาใดสาขาหนึ่ง จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
 
2.
มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.50 และ
 
3.

มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถศึกษาเอกสารทางวิชาการได้โดยมีหลักฐานแสดงประกอบ

 

หมายเหตุ 1) ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 และ 3 แต่ได้คะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีต่ำกว่า 2.50 สาขาวิชาวิทยาการจัดการอาจรับเข้าเรียนได้ หากมีประสบการณ์ในการทำงานและมีความชำนาญในงานไม่น้อยกว่า 2 ปี
                 2) ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1-3 ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือเคยถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย หากการกระทำนั้นได้กระทำโดยมิได้ เจตนากระทำความผิดหรือกระทำโดยประมาท และลุแก่โทษในการกระทำจะกลับเข้าศึกษาใหม่ได้หากสภาวิชาการเห็นสมควรให้เข้าศึกษา ทั้งนี้เมื่อพ้นกำหนด 5 ปี นับตั้งแต่วันประกาศถอนสภาพการเป็นนักศึกษา

     

ระดับปริญญาโท

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
Master of Public Administration Program
  ชื่อปริญญา
 
ชื่อเต็ม
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
  อักษรย่อ รป.ม.
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Master of Public Administration
  อักษรย่อภาษาอังกฤษ M.P.A.
  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
 
1.
สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่าโดยไม่จำกัดสาขาวิชาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่สภาสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ รับรอง และ
 
2.
มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.50 จากระบบ 4 ระดับคะแนน
 
3.
มีประสบการณ์ในการทำงานหลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 1 ปี
  หมายเหตุ 1) ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 และ 3 แต่ได้คะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีต่ำกว่า 2.50 สาขาวิชาวิทยาการจัดการอาจรับเข้าศึกษาได้ หากมีประสบการณ์ในการทำงานและมีความชำนาญในงานมากพอ
                 2) ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1-3 จะต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและไม่เคยถูกให้ออกจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นเนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย หากการกระทำนั้นได้กระทำโดยมิได้มีเจตนากระทำความผิด หรือกระทำโดยประมาท และลุแก่โทษในการกระทำ จะกลับเข้าศึกษาใหม่ได้ หากสภาวิชาการเห็นสมควรให้เข้าศึกษา ทั้งนี้ เมื่อพ้นกำหนด 5 ปี นับตั้งแต่วันประกาศถอนสภาพการเป็นนักศึกษา
 
     
จำนวนผู้เยี่ยมชม : 35011 คน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ศูนย์สารสนเทศ โทร. 0-2504-7788

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels และ Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำข้อมูลโดย ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน สำนักวิชาการ
จัดทำระบบโดย คณะทำงานบริหารสารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Last updated: 31-Januaryr-2023; 15:12 PM
©2002-2011 Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved.