|ระบบสารสนเทศบัณฑิตศึกษา|หลักสูตรการศึกษา|

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีหลักสูตร 1 ระดับ คือ

 

1. ระดับปริญญาโท

 
1.1.
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558) งดรับนักศึกษาใหม่
 
1.2.
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
  ระยะเวลาการศึกษา
    -  ระดับปริญญาโทมีระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา นับจากวันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา
  ระบบการสอนด้วย e-Learning
     
  e-Book หลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  หมายเหตุ  กำหนดเวลาการเปิดสอนหลักสูตรในแต่ละระดับสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/Masters/ApplyMaster1.htm
TOP

ระดับปริญญาโท

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Master of Science Program in Industrial Technology
  ชื่อปริญญา
 
ชื่อเต็ม

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)

  อักษรย่อ

วท.ม. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)

  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ

Master of Science (Industrial Technology)

  อักษรย่อภาษาอังกฤษ

M.Sc. (Industrial Technology)

  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
 
1.
สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองในสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 
2.
มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.50
 
3.
มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องด้านอุตสาหกรรมอย่าง่น้อย 1 ปี และ
 
4.
มีความรู้ภาษาอังกฤษเป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด หรือ
 
5.
เป็นผู้ที่สภาวิชาการพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษาได้โดยไม่กระทบต่อการรักษามาตรฐานบัณฑิตศึกษา
 

หมายเหตุ  1) ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1-3 และ 4 แต่ได้คะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีต่ำกว่า 2.50 มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าศึกษาได้ โดยพิจารณาจากประสบการณ์การทำงาน
                   2) ผู้ที่ไม่มีความรู้ด้านอุตสาหกรรม สาขาวิชาฯ อาจพิจารณาให้ศึกษาชุดวิชา/อบรมเพิ่มเติมตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
                   3) ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1-5 ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและเคยถูกถอนสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย หากการกระทำนั้นได้กระทำโดยมิได้มีเจตนากระทำความผิด หรือกระทำโดยประมาทและลุแก่โทษในการกระทำ จะกลับเข้าศึกษาใหม่ได้ หากสภาวิชาการเห็นสมควรให้เข้าศึกษา ทั้งนี้ เมื่อพ้นกำหนด 5 ปี นับตั้งแต่วันประกาศถอนสภาพการเป็นนักศึกษา

  โครงสร้างและรายละเอียดหลักสูตร 
  แนวทางการจัดโปรแกรมการศึก
     

ระดับปริญญาโท

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Master of Science Program in Information and Communication Technology
  ชื่อปริญญา
 
ชื่อเต็ม

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

  อักษรย่อ

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ

Master of Science (Information and Communication Technology)

  อักษรย่อภาษาอังกฤษ

M.Sc. (Information and Communication Technology)

  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
 
1.
สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
 
2.
มีประสบการณ์การทำงานภายหลังจากสำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 1 ปี
 
3.
มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้
 
4.
ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อ 1 – 3 ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือเคยถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย หากการกระทำนั้นได้กระทำโดยมิได้มีเจตนากระทำความผิด หรือกระทำโดยประมาท และลุแก่โทษในการกระทำจะกลับเข้าศึกษาใหม่ได้ หากสภาวิชาการเห็นสมควรให้เข้าศึกษา ทั้งนี้เมื่อพ้นกำหนด 5 ปี นับตั้งแต่วันประกาศถอนสภาพการเป็นนักศึกษา
     

   

จำนวนผู้เยี่ยมชม : 24652 คน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ศูนย์สารสนเทศ โทร. 0-2504-7788

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels และ Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำข้อมูลโดย ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน สำนักวิชาการ
จัดทำระบบโดย คณะทำงานบริหารสารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Last updated: 11-September-2020; 11:24 AM
©2002-2011 Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved.