|ระบบสารสนเทศบัณฑิตศึกษา|หลักสูตรการศึกษา|

 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 

สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีหลักสูตร 2 ระดับ คือ

 

1. ระดับปริญญาเอก

  1.1    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564)
   
  2. ระดับปริญญาโท
 
2.1
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ประกอบด้วย 2 กลุ่มวิชา คือ
 
- กลุ่มวิชาบริหารสาธารณสุข
 
- กลุ่มวิชาบริหารโรงพยาบาล
 
2.2
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
  ระยะเวลาการศึกษา
    -  ระดับปริญญาเอกมีระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 9 ปีการศึกษา นับจากวันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา
    -  ระดับปริญญาโทมีระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา นับจากวันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา
  ระบบการสอนด้วย e-Learning
     
  e-Book หลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  หมายเหตุ  กำหนดเวลาการเปิดสอนหลักสูตรในแต่ละระดับสามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/Masters/
TOP

ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
Doctor of Philosophy (Public Health)
  ชื่อปริญญา
 
ชื่อเต็ม

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)

  อักษรย่อ ปร.ด. (สาธารณสุขศาสตร์)
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ

Doctor of Philosophy (Public Health )

  อักษรย่อภาษาอังกฤษ Ph.D. (Public Health )
  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
 
1.
สำเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่าทางสาธารณสุขศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้องและมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติม ตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาและ มหาวิทยาลัยกำหนด
 
2.

มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาโทไม่ต่ำกว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน

 
3.
มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 
4

มีโครงการในการทำดุษฎีนิพนธ์

 
5

มี ผลงานหรือประสบการณ์ด้านสาธารณสุขศาสตร์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และมีโอกาสนำความรู้และประสบการณ์ในการศึกษาไปประยุกต์ หรือ

 
6
เป็นผู้ที่สภาวิชาการพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษาได้โดยไม่กระทบกระเทือนต่อการรักษามาตรฐานบัณฑิตศึกษา
 
หมายเหตุ 1) ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 – 6 หากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาพิจารณาแล้วเห็นว่ายังขาดพื้นความรู้ทางด้านสาธารณสุขศาสตร์ อาจกำหนดให้ทำการศึกษาชุดวิชาในระดับปริญญาโทเพิ่มเติม เช่น ชุดวิชา 50704 วิทยาการระบาดประยุกต์กับการพัฒนาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม หรือชุดวิชา 53710 การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพ เป็นต้น (ตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาเห็นสมควร โดยไม่นับหน่วยกิต)
                 2) ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 – 6 ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือเคยถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอันเนื่องมาจากความประพฤติเสื่อมเสีย หากการกระทำนั้นได้กระทำโดยมิได้มีเจตนากระทำความผิดหรือกระทำโดยประมาท และลุแก่โทษในการกระทำจะขอกลับเข้าศึกษาใหม่ได้หากสภาวิชาการเห็นสมควรให้เข้าศึกษา ทั้งนี้ เมื่อพ้นกำหนด 5 ปี นับตั้งแต่วันประกาศให้พ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษา
   

ระดับปริญญาโท

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  
Master of Public Health Program
(กลุ่มวิชาบริหารสาธารณสุข)
  ชื่อปริญญา
 
ชื่อเต็ม
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
  อักษรย่อ ส.ม.
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Master of Public Health
  อักษรย่อภาษาอังกฤษ M.P.H.
  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
 
1.
สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพหรือเทียบเท่า หรือปริญญาตรีด้านบริหาร หรือปริญญาตรีด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัย และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
 
2.
มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.50
 
3.
มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานหรือทำงานเกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพในภาครัฐ เอกชน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลังจากจบปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร และ
 
4.
มีความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 
หมายเหตุ   ผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับเข้าเป็นนักศึกษา
   

ระดับปริญญาโท

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  
Master of Public Health Program
(กลุ่มวิชาบริหารโรงพยาบาล)
  ชื่อปริญญา
 
ชื่อเต็ม
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
  อักษรย่อ ส.ม.
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Master of Public Health
  อักษรย่อภาษาอังกฤษ M.P.H.
  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
 
1.
สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพหรือเทียบเท่า หรือปริญญาตรีด้านบริหาร หรือปริญญาตรีด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัย และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
 
2.
มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.50
 
3.
มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานหรือทำงานเกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพในภาครัฐ เอกชน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลังจากจบปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร และ
 
4.
มีความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 
หมายเหตุ  ผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับเข้าเป็นนักศึกษา
     

ระดับปริญญาโท

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม
Master of Science Program in Industrial Environmental Management
  ชื่อปริญญา
 
ชื่อเต็ม
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม)
  อักษรย่อ วท.ม. (การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม)
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Master of Science (Industrial Environmental Management)
  อักษรย่อภาษาอังกฤษ M.Sc. (Industrial Environmental Management)
  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
 
1.

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรมศาสตร์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์ทั่วไป (เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์) หรือปริญญาตรีด้านอื่นๆ ที่เทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง

 
2.
มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.50
 
3.
มีประสบการณ์การทำงานด้านสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม หรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหลังจบปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 1 ปี และ
 
4.
มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถศึกษาเอกสารทางวิชาการได้ โดยมีหลักฐานแสดงประกอบ
 
หมายเหตุ   1) ผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าเป็นนักศึกษาเป็นรายกรณี
                   2) ผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 1-4 ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและต้องไม่ถูกไล่ออกจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอันเนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย

     

จำนวนผู้เยี่ยมชม : 30263 คน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ศูนย์สารสนเทศ โทร. 0-2504-7788

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels และ Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำข้อมูลโดย ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน สำนักวิชาการ
จัดทำระบบโดย คณะทำงานบริหารสารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Last updated: 21-April-2021; 15:24 PM
©2002-2011 Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved.